Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżki rozliczać w korzystnym systemie opustów – taki będzie efekt tzw. Pakietu Prosumenckiego, będącego elementem noweli ustawy o OZE.

Przyznanie przedsiębiorcom statusu prosumenta energii odnawialnej, w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami w inwestycje fotowoltaiczne, umożliwi obniżenie kosztów energii niezbędnej do funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Tzw. Pakiet prosumencki przewiduje m.in.:

 • wprowadzenie nowej definicji „prosumenta energii odnawialnej” i objęcie nią przedsiębiorców, dla których wytwarzanie energii nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. Prosument będzie mógł wytwarzać energię elektryczną w mikroinstalacji (moc do 50kW),
 • objęcie tak zdefiniowanych prosumentów systemem opustów. Da im to możliwość wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby. Nadwyżki będą mogli „magazynować” w sieci elektroenergetycznej operatorów energetycznych, a następnie je odbierać, by zaspokoić swoje potrzeby energetyczne,
 • rozliczanie energii w dłuższych cyklach rozliczeniowych, co umożliwi korzystanie z wyprodukowanej przez siebie energii w okresach niższej produkcji, która nie zaspokaja potrzeb przedsiębiorców,
 • zobowiązanie ministra ds. energii oraz ministra do spraw gospodarki do wydania, w porozumieniu, rozporządzenia wykonawczego określającego szczegółowe zasady i procedurę przyłączania do sieci mikroinstalacji należących do prosumentów, jak również zakres i zasady bilansowania oraz rozliczeń z prosumentami,
 • rezygnację z obowiązku przygotowania projektu budowlanego dla najmniejszych mikroinstalacji o mocy do 6,5 kW,
 • wprowadzenie możliwości lokalizowania mikroinstalacji na terenach, które w planach miejscowych mają przeznaczenie inne niż produkcyjne.

Dotychczasowy bilans programu Energia Plus.
By upowszechnić OZE w Polsce, jak dotychczas przeprowadzono następujące działania:

 • 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ulga termomodernizacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • 13 stycznia 2019 r. nastąpiło ogłoszenie programu Energia Plus,
 • 6 lutego 2019 r. Prezesa Rady Ministrów powołał międzyresortowy zespół ds. prosumenckiego OZE,
 • w kwietniu 2019 r. przygotowano pierwszy pakiet propozycji zmian wspierających prosumenckie OZE,
 • 29 kwietnia 2019 r. nastąpiło ogłoszenie w MPiT Ekopożyczki PKO BP, która wspiera inwestycje gospodarstw domowych w instalacje fotowoltaiczne.
 • 23 maja BGK ogłosił gwarancje kredytowe Biznesmax na instalacje fotowoltaiczne dla firm.
 • 9 sierpnia 2019 r. prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza Pakiet prosumencki.

Więcej szczegółów pod adresem: https://www.gov.pl/web/przedsiebiorczosc-technologia