Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników.

Wsparciem zostanie objętych co najmniej 500 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie Dolnego Śląska, w ramach partnerstwa utworzonego przez DAWG sp. z o.o., ARLEG SA, AGROREG SA, DPIN SA oraz KARR SA. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.

W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:

  • doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (500 osób);
  • poradnictwo psychologiczne (100 osób);
  • szkolenia zawodowe (125 osób);
  • studia podyplomowe (50 osób);
  • staże zawodowe (100 osób);
  • dodatek relokacyjny (25 osób);
  • wsparcie doradczo-szkoleniowe (250 osób)
  • i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (200 osób).


Oferowane wsparcie przyczyni się do osiaągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 390 osób.

Okres realizacji projektu: 30 m-cy, październik 2018 – marzec 2021.

Całkowity budżet projektu: 15 427 755,20 PLN

Wartość dofinansowania: 14 656 367,44 PLN

 

Więcej szczegółów pod adresem: http://dawg.pl/pl/page/608/AKTYWIZACJA_DOLNOSLASKIEGO_RYNKU_PRACY_-_EDYCJA_ll/