Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - działanie 1.4. Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Fundusz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, perspektywa 2014 - 2020. Beneficjent: Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej sp. z o.o. Dofinansowanie projektu z UE: 1 900 736,80 PLN.

Projekt skierowany jest do dolnośląskich MŚP oraz inwestorów zagranicznych. Jego celem jest:

  • wzrost poziomu umiędzynarodowienia dolnośląskich MŚP,
  • pozyskanie nowych inwestycji dla regionu – zwiększających liczbę nowych miejsc pracy i podnoszących poziom innowacyjności województwa,
  • wsparcie działalności eksportowej oraz inwestycji, w celu podniesienia konkurencyjności, wzmocnienia pozycji na rynku oraz dynamizacji procesu rozbudowy przedsiębiorstwa, a co za tym idzie rozwoju regionu.

Projekt będzie polegał na promocji gospodarczej województwa dolnośląskiego w kraju i za granicą oraz na wsparciu dolnośląskich MŚP w procesie internacjonalizacji. Projekt będzie realizowany na obszarze całego województwa dolnośląskiego i za granicą. Podejmowane działania w ramach projektu opierają się na koncepcji Komisji Europejskiej Inteligentna Specjalizacja odnoszącej się do wdrażania polityki innowacyjnej regionów i krajów Unii w oparciu o strategie RIS 3.

Więcej informacji pod adresem: https://dawg.pl/