Dnia 16 czerwca 2020 r. uchwalony został nowy Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego.

https://irt.wroc.pl/irt_wroclaw/web/uploads/pub/pages/page_260/text_images/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201.%20Tekst%20planu.png

 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa dolnośląskiego jest dokumentem uchwalanym przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego samorządu województwa. Wraz ze strategią rozwoju województwa stanowi on podstawę prowadzenia polityki rozwoju. W Planie wskazane zostało między innymi rozmieszczenie istniejących oraz planowanych elementów zagospodarowania przestrzennego w zakresie: sieci osadniczej, systemów transportowych, infrastruktury technicznej, ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych, kulturowych, krajobrazu i uzdrowisk oraz ochrony przeciwpowodziowej.

Elementem Planu jest również rozmieszczenie planowanych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, wynikających z obowiązujących dokumentów rządowych oraz dokumentów Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Szczególne zasady zagospodarowania ustalone zostały dla pięciu obszarów funkcjonalnych: Sudeckiego, przygranicznego, Jeleniogórskiego, Legnicko-Głogowskiego, Wałbrzyskiego i Wrocławskiego.

Częścią opracowania jest plan Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, obejmujący swoim zasięgiem miasto Wrocław i wszystkie gminy powiatu milickiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego i wrocławskiego. W planie tym ustalony został docelowy, złożony z istniejących i planowanych elementów zagospodarowania przestrzennego, system ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych, system osadniczy i transportowy oraz system zielonej infrastruktury.

Ustalenia Planu są obowiązujące dla gmin przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z art. 9 ust. 2 u oraz art. 11 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Tekst i rysunki planu dostępne są tutaj.