Dzięki zmianom w funkcjonowaniu Specjalnych Stref Ekonomicznych więcej firm, w tym także te mikro, małe i średnie, może korzystać z zachęt podatkowych dla inwestorów. Zasady działania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce zmieniła ustawa o wspiera­niu nowych inwestycji.

 

https://www.gov.pl/photo/format/2f7ded58-0e1c-41e1-b8a7-da982141b79b/resolution/1460x616
Najważniejsze zmiany:

 • zachęty podatkowe dostępne w całej Polsce, na terenach, na których można prowa­dzić działalność gospodarczą. Firmy nie muszą przenosić się do Stref i inwe­stować z dala od dotychczasowego obszaru działania. Zlikwidowana została długo­trwała i obciążająca przedsiębiorcę procedura zmiany granic SSE,
 • warunki uzyskania zwolnienia z podatku zależą od wielkości firmy oraz od stopy bezrobocia w danym powiecie,
 • wymagane nakłady inwestycyjne dostosowane do możliwości firm, w za­leżności czy są to mikro, małe czy średnie przedsiębiorstwa. Uwzględniana jest także sytuacja gospodarczo-społeczna na danym terenie, w tym zasada, że im wyższe bezrobocie w powiecie, tym niższe wymagane nakłady inwestycyjne,
 • premiowane są inwestycje w miastach średnich, tracących funkcje gospodarcze i społeczne. Na preferencje mogą liczyć również pozostałe regiony, w których występuje wysokie bezrobocie,
 • premiowane są przede wszystkim przedsięwzięcia, które mają wpływ na konku­rencyjność i innowacyjność regionalnych gospodarek, a w konsekwencji na rozwój gospodarczy Polski.
 • decyzja dotycząca preferencji wydawana jest na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat. Jednak im wyższa jest pomoc publiczna w regionie dozwolona przez Unię Europejską, tym dłuższy możliwy okres zwolnienia. Nowa ustawa nie wprowadziła zmian nabytych praw dla inwestycji, które działają już w SSE,
 • spółki zarządzające Strefami odgrywają nową rolę w przyciąganiu inwestycji. Są głównym punktem kontaktu w regionie do obsługi inwestora, a także regionalnym koordynatorem udzielania pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień po­datkowych i dotacji rządowych.

Możesz realizować inwestycje tam, gdzie chcesz
Wsparcie dostępne na terenie całego kraju tam, gdzie tego potrzebujesz.

Wsparcie również dla mikro i małych firm
Strefy w większym stopniu otwarte na MMŚP

Wspieramy wartościowe projekty
Projekty innowacyjne lub wysokojakościowe mają większą szansę na otrzymanie zezwolenia.

Nacisk na rozwojowe i stabilne miejsca pracy
Zachęcamy do tworzenia stabilnych, dobrze płatnych miejsc pracy, oferujących możliwości rozwoju.

Ułatwimy współpracę z nauką i szkolnictwem
Przedsiębiorcy otrzymają pomoc w nawiązywaniu trwałych relacji z jednostkami naukowymi i szkołami. Oferujemy wsparcie transferu wiedzy i budowania zaplecza kadrowego.

Co może zyskać firma?

 • ulgę podatkową dla prowadzonej inwestycji,
 • możliwość rozwoju przedsiębiorstwa w jego obecnej lokalizacji,
 • dopasowanie strategii firmy do wspieranych działań,
 • dodatkową promocję, jeśli projekty są innowacyjne,
 • możliwość kształtowania lokalnej polityki gospodarczej.

Jakie szanse daje Polska Strefa Inwestycji?

 • wzrost liczby inwestycji,
 • wzrost dochodów mieszkańców i lokalnych budżetów,
 • lepszej jakości miejsca pracy i większa aktywizacja zawodowa mieszkańców,
 • zwiększenie konkurencyjności danego regionu.

Więcej informacji pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/pl/inwestycje