Analiza i wybór terenu inwestycyjnego – weź pod uwagę

 • inwestycja na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej lub Miejskiej Strefie Inwestycyjnej,
 • krótki czas transportu produktów do biznesowych klientów,
 • dostępność pracowników oraz niskie koszty pracy,
 • dostępność dostawców i usług,
 • bardzo dobre kontakty z władzami miasta.

Planowanie inwestycji - weź pod uwagę

 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • prawo budowlane,
 • ustawa o ochronie środowiska.

Nabycie nieruchomości – weź pod uwagę

 • własność,
 • użytkowanie wieczyste,
 • służebność, najem lub dzierżawa.

Realizacja inwestycji – weź po uwagę

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem przystąpienie do realizacji inwestycji może nastąpić dopiero po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub po zgłoszeniu budowy właściwemu organowi.

Poniżej najważniejsze czynności, do których zobowiązany jest inwestor na etapie realizacji inwestycji:

 • zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych,
 • przekazanie terenu budowy wykonawcy,
 • zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz nadzoru autorskiego nad realizacją,
 • realizacja inwestycji zgodnie z Projektem budowlanym.
 • nadzór nad realizacją inwestycji pod względem czasu, budżetu i jakości,
 • optymalizacja i efektywne zarządzanie harmonogramem inwestycji,
 • minimalizacja i robót dodatkowych,
 • odbiory częściowe robót zanikających,
 • nadzór i weryfikacja dokumentów dopuszczeniowych dla używanych materiałów i wyrobów budowlanych.

Zakończenie inwestycji – weź pod uwagę

Ostatnim etapem inwestycji jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, która zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami jest konieczna aby można było rozpocząć użytkowanie obiektu budowlanego. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydawana jest na wniosek Inwestora przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dodatkowo niezwykle istotnym elementem jest zakończenie inwestycji z wykonawcą prac tj:

 • prawidłowe zakończenie robót polegające na wylistowaniu i rozliczeniu wszelkich wad i usterek,
 • przeprowadzeniu wszelkich testów, rozruchów, pomiarów i badań,
 • skompletowanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi dokumentami rozruchowymi oraz szkoleniami,
 • prawidłowe zgłaszanie wad i usterek w okresie gwarancyjnym,
 • zakończenie okresu gwarancyjnego i rozliczenie kaucji i gwarancji z wykonawcą.