Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Rada gminy w drodze uchwały ustanowiła zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, jako jedną z form pomocy publicznej (UCHWAŁA NR X/72/15 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną).
Uchwała nr X/72/15 w formacie PDF.

Pomoc powstająca przy zastosowaniu zwolnienia z podatku od nieruchomości odpowiada wartości zwolnienia podatkowego. Co warte podkreślenia pomoc podatkowa na podstawie uchwały rady gminy oraz przepisów do których odwołuje się uchwała jest tzw. „pomocą automatyczną”, co oznacza, że zwolnienie przysługuje z mocy samego prawa, po spełnieniu przez przedsiębiorcę przesłanek ustalonych w uchwale rady gminy. Wymogiem jest jednak zawsze zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy, zgodnie ze wzorem zgłoszenia, który powinien być określony w uchwale rady gminy. Wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione przed dokonaniem zwolnienia nie mogą być uznane za koszty kwalifikowane.

 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Rada gminy wprowadziła uchwałę (UCHWAŁA Nr LXVII/436/14 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości) stanowiącą program pomocowy zwolnienia podatkowego z zachowaniem rozwiązań opartych na wspólnotowych przepisach o pomocy de minimis. 
Uchwała nr LXVII/436/14 w formacie PDF.

Uchwała nr X/71/15 w formacie PDF.

Uchwała nr XXXII/260/20 w formacie PDF.

Oferowana pomoc dla firm, które:

w ramach pomocy de minimis, utworzą nowe miejsca pracy, które będą utrzymane przez okres, za który podmiot korzysta ze zwolnienia; zwolnienie przysługuje maksymalnie na okres: 12 miesięcy pod warunkiem utworzenia 3-10 nowych miejsc pracy i odpowiednio: 36 m-cy (11-20) i 60 m-cy (>20 nowych miejsc pracy).

Obowiązek wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis.

Ustawa o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej wprowadza obowiązek wystawiania zaświadczeń stwierdzających, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis.

 

Zachęty regionalne

Podstawową formą pomocy publicznej oferowanej przedsiębiorcom w LSSE jest zwolnienie z podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z prowadzenia działalności gospodarczej na terenie strefy. Wysokość pomocy publicznej uzależniona jest od poniesionych przez inwestora wydatków inwestycyjnych związanych z nową inwestycją oraz wielkości przedsiębiorcy.

Maksymalna dopuszczalna intensywność pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska wynosi 25% wydatków inwestycyjnych, średniej wielkości przedsiębiorcom podwyższa się ją do 35% , natomiast małej wielkości przedsiębiorcom przysługuje aż 45% .

Wydatki inwestycyjne – obejmują nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą publiczną lub dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników związane z nową inwestycją prowadzoną na terenie strefy.
Nakłady inwestycyjne kwalifikujące się do objęcia pomocą stanowią koszty inwestycji pomniejszone o naliczony podatek VAT oraz podatek akcyzowy (jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów) poniesione na terenie strefy w trakcie obowiązywania zezwolenia, obejmujące:

 • cenę nabycia gruntu lub prawa użytkowania wieczystego gruntu,
 • cenę nabycia lub koszt wytworzenia środków trwałych,
 • koszt rozbudowy lub modernizacji istniejących środków trwałych,
 • cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty najmu lub dzierżawy gruntów, budynków i budowli trwającej minimum 5 lat w przypadku dużych inwestorów lub 3 lat w przypadku małych i średnich inwestorów,
 • cenę nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle objęte najmem lub dzierżawą, w przypadku gdy najem lub dzierżawa ma postać leasingu finansowego oraz obejmuje zobowiązanie do nabycia aktywów z dniem upływu okresu najmu lub dzierżawy.

Dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracowników obejmują koszty płacy brutto powiększone o składki obowiązkowe, takie jak składki na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia tych pracowników. Zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych przysługuje począwszy od miesiąca, w którym przedsiębiorca poniósł wydatki inwestycyjne lub koszty pracy, aż do wyczerpania pomocy publicznej.

Różne formy pomocy publicznej takie jak, np. dotacje unijne, zwolnienia z lokalnych podatków od nieruchomości i zabudowań, granty i pożyczki udzielane przedsiębiorcom przez lokalne urzędy pracy na tworzenie nowych miejsc pracy oraz szkolenia osób uprzednio bezrobotnych podlegają sumowaniu i zmniejszają kwotę pomocy publicznej dostępnej dla przedsiębiorcy.

Szczegółowe informacje na stronach:

 • Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej: http://lsse.eu
 • Dawg Sp. z o.o. partnera samorządu województwa dolnośląskiego w rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki regionu: http://dawg.pl
 • Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Regionie: http://rpo.dolnyslask.pl

 

Zachęty inwestycyjne - krajowe (granty rządowe)

 1. Polska Agencja Inwestycji i Handlu
  Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 - 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Wsparcie przyznawane jest w formie dotacji na podstawie dwustronnej umowy zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a inwestorem. Umowa reguluje szczegółowo warunki wypłaty dotacji przy zachowaniu zasady, że dotacja jest wypłacana proporcjonalnie do stopnia realizacji zobowiązań.

  O wsparcie wnioskować mogą wyłącznie przedsiębiorcy planujący inwestycje w następujących sektorach priorytetowych:

  • sektor motoryzacyjny,
  • sektor elektroniczny oraz produkcji sprzętu AGD,
  • sektor lotniczy,
  • sektor biotechnologii,
  • sektor rolno-spożywczy,
  • sektor nowoczesnych usług,
  • działalność badawczo-rozwojowa (B+R).


  Ponadto o wsparcie mogą wnioskować przedsiębiorcy planujący inwestycje produkcyjne w innych sektorach, o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln PLN i tworzące co najmniej 200 nowych miejsc pracy, lub o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln PLN i tworzące co najmniej 500 nowych miejsc pracy (znaczące inwestycje).
  Szczegółowe informacje - https://www.paih.gov.pl/dlaczego_Polska/zachety_inwestycyjne#

 2. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
  Unijny program umożliwia m.in. wsparcie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych oraz wdrożenie wyników prac B+R w gospodarce.
  Szczegółowe informacje - www.poir.gov.pl

 3. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Unijny program dzięki któremu przedsiębiorstwa mogą otrzymać środki na działania związane np. z np.  gospodarką niskoemisyjną, ochronę środowiska, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochronę zdrowia.
  Szczegółowe informacje - www.pois.gov.pl

 

 Informacje o wsparciu w zakresie aktualnie obowiązujących przepisów prawa i pomocy publicznej znajdą Państwo na https://www.paih.gov.pl/pl oraz  www.paih.gov.pl/prawo/system_podatkowy