Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Iwiny - powiat bolesławiecki

vor 1945 Mittlau - Kreis Bunzlau

 

                       

Kościół p.w. św. Krzyża, kaplica cmentarna obok świątyni oraz epitafia na ścianach świątyni.

   

Pałac w Iwinach i fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku.

               

Zakłady Górnicze Konrad "Mittlau-Grube".

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna. 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Zarys historyczny wsi Iwiny

Wieś Iwiny – niemiecka nazwa Mittlau, leży przy Bobrzycy, 12 km na południowy wschód od Bolesławca. Dawniej Iwiny podzielone były na trzy części: Ober Mittlau, Mittel Mittlau i Nieder Mittlau, czyli części Górną (południową), Średnią i Dolną (północną). Jak możemy zauważyć, wyznacznikiem tych nazw był bieg Bobrzycy, czyli część wsi położoną w górnym biegu potoku nazywano górną, zaś w dolnym biegu odpowiednio- dolną. Po wojnie podział ten nie został na stałe zachowany i całą osadę nazywano oficjalnie Iwiny. Niemniej niektóre fragmenty wsi otrzymały nowe polskie nazwy. I tak, leżąca na wschód od folwarku, przy wzniesieniu zwanym niegdyś Kaninchen Berg, stara kolonia Klararuh – została nazwana nie wiadomo dlaczego Bradzików, zaś północna część wsi- Mielczany, co miało chyba jakiś fikcyjny związek fonetyczny z dawnym Mittlau.

Pierwszy raz wymieniono wieś w roku 1346 – Mitelaw, w 1387 zwana Mittelow (Metelow), w 1407 roku Myttelow, w 1426 Mittelaw, 1490 Mittelau. Nazwa składa się z dwóch części. Z germańskiego imienia Mitilo i przyrostka Au, błędnie zapisanego w 1346 w formie – aw. znaczyło to tyle, co Błonie - Mitila. Gwarowo mówiono na wieś Mittl. Powojenna nazwa Iwiny zupełnie nie odpowiada historycznej etymologii.

Osada Iwiny swoje powstanie zawdzięcza przebiegającemu szlakowi komunikacyjnemu Bolesławiec - Złotoryja. Jak mówi podanie, tutaj właśnie podróżujący organizowali sobie pośród gęstego lasu porastającego niegdyś te tereny grupowy odpoczynek, chcąc zapewnić sobie nawzajem bezpieczeństwo i uchronić się przed napadami rabusiów.
W dawnych czasach do miejscowej posiadłości rycerskiej, będącej książęcą domeną należały Górny Folwark (Obervorwerk) i Średni Folwark (Mittelvorwerk) oraz jedna gorzelnia. W tym czasie nie był jeszcze wymieniany w źródłach Dolny Folwark.
Z dokumentu datowanego na dzień 25 maja roku 1346 Hans von der Warte otrzymuje w lenno od księcia Bolka II Wartę i właśnie Iwiny. Na dokument informujący o tym natrafił w archiwum zamkowym w Warcie Bolesławieckiej Johann G. Bergamann.
W spisie miejscowości z roku 1387 wymienione były również Iwiny, pisane jako Mittelow.

Kolejnym, wspomnianym przez źródła właścicielem dóbr w Iwinach był Kunze von Zedlitz, wymieniony w przechowywanym niegdyś w bolesławieckim ratuszu dokumencie, wystawionym w poniedziałek „nach Sonntag Jubilate" 1496 roku. W nim to zatwierdzał on sprzedaż połowy swojego wielkiego stawu Krzysztofowi Rupprechtowi z Raciborowic. Mniej więcej w tym czasie miejscowe dobra zostały podzielone na dwie części i trafiły w ręce innych właścicieli, przy czym taki stan nie trwał zbyt długo, gdyż gdzieś na początku wieku XVI posiadłość trafiła w ręce rodziny von Hoeke.

Z 1528 roku pochodzi pismo przechowywane niegdyś w Archiwum Prowincji we Wrocławiu, w którym Nickel Hogke - miejscowy dziedzic przekazywał dobra w dożywocie swojej żonie Jadwidze. Członkowie tej rodziny, którzy utworzyli kilka linii, posiadali w Iwinach rozmaite prawa i majętności. W roku 1540 Hans Hogke przekazał swojej żonie Annie wszystko, co posiadał w Iwinach, następnie rok później Jakub Hogke przekazał Jerzemu Hogke 4 chłopów, zaś w 1544 roku tenże Jakub scedował na dożywocie swojej żonie Elżbiecie, z domu Stiebitz całe Iwiny.

Historycy niemieccy cytują rejestr rycerski przechowywany niegdyś na Zamku w Książu. Dzięki niemu można było się dowiedzieć o poszczególnych właścicielach majątków na terenie księstwa świdnicko - jaworskiego. Zgodnie z nim, w roku 1550 w Iwinach jako właściciele występują następcy Jakuba i Hansa von Hocke. W 1556 roku syn tego ostatniego, również Hans von Hocke przekazuje bratu Nicolowi swoją część spadku po rodzicach. W 1564 roku Jakub von Hocke przekazuje synowi Nicolowi swoje prawa co do lenna kościelnego i karczmy w Iwinach. W roku 1588 Wacław Hocke z Nieschwitz był wspólnie z żoną Urszulą, z domu Blankstein posiadaczem Iwin. W jednym z dokumentów z 1591 roku, dotyczących jego młodszej siostry Barbary, Krzysztof von Hocke występuje jako właściciel tutejszej posiadłości.

W dawnym archiwum miasta Bolesławca znajdował się dokument z 1610 roku, w którym właścicielem tutejszych dóbr był Krzysztof von Hocke. Synem tegoż musiał być Karol von Hocke. Przekazał on bowiem w roku 1624 majątek na dożywocie swojej żonie Annie Marii, z domu von Bebran. Nie posiadała ona jednak całości praw, gdyż już wcześniej, w 1619 roku panna Barbara Eleonora von Hocke odziedziczyła w majątkach Iwiny i Godzieszowa sądownictwo wyższe. W 1630 roku Karol von Hocke sprzedał folwark Iwiny Hansowi von Waldow, który już w 1632 roku występuje w źródłach jako właściciel Iwin. W 1691 roku, według jednego z przechowywanych w bolesławieckim archiwum dokumentu, widnieje Jerzy Abraham von Schweinischen jako posiadacz Iwin. Właścicieli Iwin z wieku XVIII znamy dość dobrze, z uwagi na przechowywaną niegdyś w archiwum zamkowym, a cytowaną przez E. Dewitza, Księgę Ławniczą.

W roku 1720 panem lennym i dziedzicznym na Górnych i Średnich Iwinach jest Krzysztof Henryk von Schweinichen. Pomiędzy rokiem 1720 i 1724 te dwa majątki musiały być oddzielnie sprzedawane, skoro w księdze wymienia się wielu różnych właścicieli. Od 1723 do 1726 roku panem lennym, dziedzicznym i sądowym na Górnych Iwinach był cesarski porucznik Job Krzysztof von Zedlitz. W roku 1724 panią lenną i dziedziczną na Średnich Iwinach była Barbara Eleonora von Muckershausen, z domu baronowa von Zedlitz. Z kolei w bolesławieckiej Księdze Poselskiej pod datą 1726 zapisany jest właściciel Iwin -Franciszek Władysław von Muckershausen.

W 1728 roku dobra zaczęły wracać do von Zedlitzów. Wtedy to, jako właściciele na Górnych Iwinach, zanotowani są wspomniany już kapitan Job Krzysztof von Zedlitz i jego żona Maria Józefa, z domu von Hollring, która z kolei musiała objąć dobra po mężu, gdyż już rok później zanotowana została jako dziedziczka na Górnych i Średnich Iwinach. Jerzy Henryk Zygmunt von Festenberg Packisch był dziedzicem na Średnich Iwinach w latach 1728-1740. Według „Księgi Ławniczej” w 1742 roku tenże był panem na Średnich Iwinach i Radosławie, a także kuratorem (Curator-Bonorum) dóbr Górne Iwiny. Tym samym skupił w swoim ręku wszystkie majątki w Iwinach. W roku 1745 Jerzy Henryk wymieniany jako pan na Średnich Iwinach, zostaje kuratorem Górnych Iwin, a majątek ten odziedzicza niejaki Andrzej von Hutha. Jego potomkowie zawarli 13 kwietnia 1745 roku układ spadkowy, zgodnie z którym posiadłość za sumę 10 120 talarów przeszła na Klarę Jadwigę hrabinę von Frankenberg, z domu baronową von Matuschka.

Nowa dziedziczka zawarła 9 grudnia 1747 roku umowę z Augustynem baronem von Hasslingen, dziedzicem Dolnego Tomaszowa, zgodnie z którą za sumę 2000 talarów kupiła prawo wyszynku, wypieku i rzeźnickie oraz uprawę koło karczmy Gotfryda Schaffera. Nowa dziedziczka starała się całą zjednoczyć posiadłość. Rok wcześniej, bo 4 czerwca I746 roku, zawarła umowę z wspominanym wcześniej Jerzym Henrykiem von Festenberg Packisch, według której za 14 441 talarów i 6 groszy i 15 dukatów zastawu wchodziła w posiadanie Średnich Iwin. Tym samym ponownie obie posiadłości były zarządzane przez jedną osobę. Hrabina Klara von Frankenberg, z domu baronowa von Matuschka - dziedziczka na Górnych i Średnich Iwinach i Wojanowie kierowała majątkiem do końca roku 1757, kiedy to król pruski Fryderyk Wielki z powodów politycznych nakazał skonfiskować cały majątek, który następnie został sprzedany przez skarb królewski. Nabył go, zgodnie z umową podpisaną 1 sierpnia 1758 roku za 22 000 talarów Jeremiasz Főrster, który był pierwszym w historii majątku właścicielem spoza szlacheckiego stanu. Niemniej, w 1786 roku nadano mu tytuł szlachecki, oficjalnie zatwierdzony w dyplomie z 15 października 1786 roku.
W dniu 12 lutego 1776 roku obchodzili rocznicę ślubu panowie na Dolnych Iwinach (Nieder Mittlau) pruski major H. F. B. baron von Schweinitz i Karolina Wilhelmina von Schweinitz, z domu von Diebitsch, a w dniu 22 października 1853 roku dwór i folwark Średnie Iwiny oficjalnie włączono do Górnych Iwin, co zostało potwierdzone odpowiednim wpisem do hipoteki.

W roku 1885 do rycerskiej posiadłości Górne i Środkowe Iwiny należało 599 hektarów, 79 arów i 72 metry kwadratowe gruntu, które przyniosły całkowitego dochodu 9458 marek i 34 fenigi. Od tego płacono 905 marek i 57 fenigów podatku gruntowego i 60 marek i 20 fenigów budowlanego.

Do najciekawszych zabytków miejscowości koniecznie wskazać należy Kościół pod wezwaniem św. Krzyża, o którego historii piszę poniżej. Dawniej był to Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina podległy Parafii w Warcie Bolesławieckiej. Z zabytkowego wyposażenia kościoła warto wymienić przede wszystkim renesansową chrzcielnicę z 1651 roku.
Nie istnieje już niestety pomnik poświęcony pochodzącym z Iwin bohaterom I wojny światowej (została po nim tylko podstawa) – stał on po drugiej stronie drogi wiodącej od cmentarza kościelnego w kierunku centrum wsi.
W centrum wsi odnajdziemy jedną z nielicznych, zachowanych we względnie dobrym stanie, dworskich posiadłości z późnobarokowym pałacem wzniesionym przez rodzinę von Zimmermann w 1757 roku. Jest to murowane założenie dwukondygnacyjne z łamanym dachem, z pilastrowym podziałem fasad. O okresie budowy informuje nas łaciński heksametr z datą: „FER FIRME FACILIS FIET FORTUNA FERENDO 1757”.
Pałac został przebudowany w XIX wieku i na początku XX wieku, kiedy to dostawiono ozdobną werandę z widokiem w kierunku wschodnim. Po wojnie, w 1964 roku przeprowadzono ogólny remont zabudowań dworskich. Obecnie pałac nie jest w najlepszym stanie, a zamieszkuje go kilkanaście rodzin. Przy pałacu znajdują się budynki gospodarcze, w tym murowany spichlerz z końca XVIII wieku z mansardowym dachem.

Małgorzata Kwiatkowska, fragment książki „GMINA WARTA BOLESŁAWIECKA w zarysie dziejów i w dobie samorządności”, rok 2008


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl