Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Ługi - powiat górowski

vor 1945 Königsbruch - Kreis Guhrau

 

Ługi
Königsbruch (1787, 1845, 1941).
Przysiółek: Unisławice – Wilhlemsbruch (1787, 1845).

Według autorów Słownika etymologicznego nazw geograficznych Śląska historyczna nazwa miejscowości ma charakter topograficzny i została utworzona od słów – König i bruch Całość można tłumaczyć jako królewskie bagno (bagno na polach królewskich). Pochodzenie nazwy przysiółka Wilhelmsbruch analogiczne do nazwy Ługi, oznacza bagno Wilhelma.
Ługi powstały w okresie kolonizacji fryderycjańskiej. Według opisu Zimmermanna, który został sporządzony w tym czasie, była to kolonia licząca 2 wolne dobra, zamieszkiwana przez 94 mieszkańców. W 1845 r. wieś posiadała folwark pański i 24 domy. Liczba mieszkańców wynosiła 203 osoby.
Kościół ewangelicki w Ługach powstał w latach 1787 – 1788 z fundacji Fryderyka Wilhelma II. Świątynia obsługiwała okoliczne kolonie Bartków i Unisławice.
Ługi i Unisławice wchodziły w skład domeny królewskiej w Wąsoszu.
Przysiółek Unisławice w 2 poł. XVIII w. liczył 13 działek i 92 mieszkańców. W 1845 r. wzmiankowano tu 15 domów, młyn wodny i ogółem 127 mieszkańców.
Rozwój wsi i przysiółka przebiegał w oparciu o gospodarkę rolną, hodowlę bydła oraz w niewielkim stopniu rzemiosło i handel. W latach 30 -tych XX w. dobra były rozparcelowane pomiędzy 7 prywatnych właścicieli.
Wieś położona jest w niewielkim zagłębieniu, na skraju lasu, przy lokalnej drodze łączącej Lubiel z przysiółkiem Unisławice; w odległości ok. 0,5 km od drogi prowadzącej z Wąsosza do Korzeńska. Wieś posiada układ rzędówki.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Ługi
Kościół filialny p.w. Wniebowzięcia NMP, ok. 1788, wpisany do rejestru zabytków dn. 02.06.1972 pod nr 2052
Cmentarz poewangelicki, naprzeciw kościoła, poł. XIX
Plebania, nr 7, 3 ćw. XVIII, wpisana do rejestru zabytków dn. 02.06.1972 pod nr 2053
Szkoła podstawowa, lata 20 - te XX
Budynek gospodarczy, przy szkole, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 11, 1 poł. XX
Budynek gospodarczy, nr 33, pocz. XX

Unisławice
Dom mieszkalny, obok nr 12, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 18 – 20, pocz. XX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

ŁUGI – wieś usytuowana we wschodniej części gminy. zabudowa bardzo rozproszona, kilka zagród tworzy zwartą grupę razem z centralnie usytuowanym kościołem. Pozostałe zagrody oddalone są od tej zabudowy oraz od siebie.
Wieś otoczona jest dużymi kompleksami leśnymi oraz od południa podmokłymi łąkami rozciągającymi się od rzeki Baryczy do miejscowości.
W odległości ok. 0,5 km na północ znajduje się przysiółek Unisławice o podobnym układzie bardzo rozproszonej zabudowie rozlokowanej wzdłuż jednej drogi. Budynki w obu miejscowościach pochodzą sprzed wojny. Są to parterowe zabudowania z dachami dwuspadowymi, krytymi dachówką.
Kościół oraz budynek dawnej plebani w Ługach zostały wpisane do rejestru zabytków.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


       

Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP.

       

Kościół i sąsiadująca zabudowa - zima 2011 rok.


                   

                   

           

Cmentarz w Ługach zasługuje na szczególne uznanie ze względu na uhonorowanie starych niemieckich nagrobków.


   

Plebania oraz budynek szkoły podstawowej.


Pomnik upamiętniający żołnierzy poległych na frontach I wojny światowej - pochodzących z miejscowości Ługi.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl