Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Płoski - powiat górowski

vor 1945 Pluskau - Kreis Guhrau

 

Płoski
Pluske (1525), Pluskau (1787, 1845).
Przysiółek: Kobylniki - Hengwitz (1787, 1845).

Według opisu Zimmermanna z 1787 r. w Płoskach znajdował się folwark pański, szkoła, młyn wodny, wiatrak i 2 domy gminne. W latach 1765 - 1787 odnotowano: 20 kmieci, 10 - 15 zagrodników, 17 wolnych od pańszczyzny, 5 - 6 chałupników i 6 rzemieślników. Miejscowość, wraz z kolonią Ostrawa, zamieszkiwało 386 osób.
Około poł. XIX w. wzmiankowano folwark pański, szkołę ewangelicką, młyn wodny, 3 wiatraki i 67 domów. Liczba mieszkańców wynosiła 483. Podstawę utrzymania stano-wiła hodowla owiec i bydła oraz w niewielkim stopniu rzemiosło i handel.
Najwcześniej wymienionym właścicielem wsi w 1656 r. był von Dombrowski. Kolejnymi znanymi posiadaczami majątku byli: pułkownik von Wechmar (1765), radca von Mützschefahl (1787), Towarzystwo Pożyczkowe w Lubiążu (1873), Oskar von Wenzel (1898), berliński Landbank (1909). W 1937 r. dobra były rozparcelowane pomiędzy 6 prywatnych właścicieli, w tym na dziedziczne sołectwo w posiadaniu Hugo Wende.
Kobylniki w 2 poł. XVIII w. były niewielką osadą zagrodniczą, która posiadała folwark pański, młyn wodny oraz dom gminny. W latach 1765 - 1787 na jej terenie odnotowano: 5 - 9 zagrodników, 3 wolnych od pańszczyzny, 3 - 1 chałupników oraz 1 rzemieślnika. Ogólna liczba mieszkańców w tym czasie wynosiła 91osób.
Około poł. XIX w. wzmiankowano tu 11 domów, siedzibę pańską z folwarkiem, młyn wodny, gorzelnię i 85 mieszkańców.
Ostatnim właścicielem w 1937 r. był Richard Niemeyer.
Układ przestrzenny wsi jest odmianą ulicówki o kształcie wrzecionowatym. Od wschodniego krańca miejscowości odchodzą dwie drogi na południe do Kamienia Górowskiego i Lubieli; od zachodu Płoski przylegają do traktu Drozdowice Wielkie - Wąsosz.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Cmentarz poewangelicki, na wsch. krańcu wsi, poł. XIX
Dom mieszkalny, nr 4, pocz. XX.
Dom mieszkalny, nr 10, 1902
Stodoła, nr 14, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 19, 1 ćw. XX
Dom mieszkalny, nr 24, 1883
Dom mieszkalny, nr 32, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 35, 4 ćw. XIX
Dom mieszkalny, nr 41, 1928
Dom mieszkalny, nr 45, 2 poł. XIX
Dom mieszkalny, nr 52, pocz. XX
Dom mieszkalny, obok nr 52, 2 poł. XIX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

PŁOSKI - duża wieś usytuowana w niewielkiej odległości na południe od Wąsosza. Zabudowa zwarta rozlokowana wzdłuż dwóch dróg tworzących kształt wrzeciona.
Budynki poniemieckie, parterowe z dachami dwuspadowymi krytymi dachówką, usytuowane kalenicą lub szczytem do drogi. Przy ogrodzeniach zagród często spotyka się ozdobne słupy ceglane.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


           

Dom z archiwalnej widokówki, wiejska kapliczka oraz typowa zabudowa gospodarcza miejscowości.


                   

Cmentarz poewangelicki w Płoskach.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

       


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl