Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Wiklina - powiat górowski

vor 1945 Wikoline - Kreis Guhrau

 

Wiklina
Wyclyn (1488), Wickelin (1525), Wikoline (1937).
Staropolska nazwa miejscowości - Wyclyn wiąże się z założeniem wsi na surowym korzeniu.

Miejscowość powstała jako niewielka osada leśna w okresie późnego średniowiecza. W opisie Zimmermanna (1787) Wiklina jest już podzielona na dwie części: górną i dolną. W tym czasie w Wiklinie Górnej znajdował się pałac, folwark, wiatrak i dom gminny. Ponadto odnotowano 13 zagrodników i 1 chałupnika. Natomiast część dolna posiadała folwark oraz 10 zagrodników i 2 chałupników. Ogólna liczba mieszkańców w tym okresie w obu częściach wynosiła 202 osoby.
Około poł. XIX w. w Wiklinie Dolnej i Górnej wzmiankowano 34 domy, 2 folwarki pańskie, wiatrak, browar, gorzelnię oraz 256 mieszkańców. Ponadto do miejscowości należał folwark - Waldvorwerk.
Podstawę utrzymania ludności stanowiła uprawa zbóż, gospodarka leśna oraz lokalny przemysł browarniano - gorzelniany.
Majątek w Wilklinie przechodził następujące zmiany własnościowe: von Ferrentheil (1765), von Thierheim (1787); w 1814 r. posiadłość przeszła na rodzinę Frank, która utrzymała ją do 1937 r.
Pałac w Wiklinie powstał w XVIII w., następnie został przebudowany ok. 1800 r. Jest założeniem 2 - kondygnacyjnym na rzucie prostokąta, o trzytaktowym układzie wnętrz. Od strony północnej pałac otacza park krajobrazowo – leśny.
Wiklina rozwinęła się przy odgałęzieniu od drogi gminnej prowadzącej z miejscowości Wodniki w kierunku Zbakowa Górnego. Zabudowę wsi o układzie ulicówki otaczają zwarte kompleksy leśne; zespół pałacowo - folwarczny usytuowany jest na zachodnim krańcu miejscowości, tuż przy drodze do Zbakowa.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Zespół pałacowo – folwarczny, XVIII/XIX
a) pałac, k. XVIII, wpisany do rejestru zabytków dn. 25.03.1969 pod nr 1956
b) park pałacowy, XIX, wpisany do rejestru zabytków dn. 12.09.1992 pod nr 1343
c) układ przestrzenny folwarku, XIX
d) park podworski, 1 poł. XIX
e) cmentarz rzym. – kat.
Dom mieszkalny, wzdłuż drogi
Dom mieszkalny, przy stajni
Dom mieszkalny, dawny zajazd, w parku, 2 poł. XIX
Stajnia i stodoła, obecnie magazyn, k. XIX
Magazyn i spichlerz, 2 poł. XIX
Dom mieszkalny, nr 2, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 30, XIX/XX
Dom mieszkalny, nr 31, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 35, pocz. XX

Charakterystyka istniejącej zabudowy

WIKLINA - niewielka wieś położona na północ od Wąsosza, w otoczeniu dużych kompleksów leśnych. Sąsiedztwo terenów podmokłych sprzyjało uprawie wikliny, której plantacje znajdowały się na wschód od miejscowości.
W południowej części wsi znajduje się zabytkowy zespół dworsko-parkowy oraz nieduże oczko wodne.
Droga wiejska utwardzona jest kamiennym brukiem. Budynki gospodarcze, pałac a tak-że park są w złym stanie. Układ parkowy nie jest czytelny, a pałac znajduje się w ruinie.
Większość zabudowy zagrodowej składa się z budynków przedwojennych o ścianach ceglanych, często nieotynkowanych. Dachy dwuspadowe kryte dachówką ceramiczną lub cementową. Ogrodzenia zagród są proste drewniane lub metalowe. W samej miejscowości i w jej otoczeniu zwraca uwagę duża ilość zieleni.

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


       

Pałac z końca XVIII wieku.

           

Zabudowa gospodarcza oraz fragment parku i widok na miejscowość.

   

Pałac i wjazd do dawnego majątku - zima 2011 rok.


           

Pozostałość cmentarza.


               

Komin stanowiący pozostałość dawnej gorzelni, piwnice gorzelni, jedno z gospodarstw w miejscowości, dawna szkoła oraz dom w Wiklinie będący kiedyś obiektem mieszkalnym pracowników dawnego majątku.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

WIKLINA
Dobra szlacheckie z Niedorhof i owczarnią.
Właściciel: Wolfgang Frank, poseł (ambasador) w stanie spoczynku, kapitan w stanie spoczynku.
W posiadaniu rodziny od roku 1814.
Powierzchnia: 343,04 ha; 181 ornej, 2,47 łąk, 13,6 pastwisk, 124,37 lasu, 7,5 parku, 1,5 ogrodu, 1,4 wody,11,2 podwórza itd.
Dochód: 6840 marek.
Gorzelnia, czarno-białe bydło nizinne, (książka rod.); hodowla buhajów i źrebiąt. Uprawa okopowych.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl