Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zubrza - powiat górowski

vor 1945 Schubersee - Kreis Guhrau

 

Zubrza
Szubrza (1367), Schubersee (1787).

Obecna nazwa Zubrza jest zaadoptowaniem pierwotnej formy Szubrza.

Pierwotnie niewielka osada leśna, później włączona jako folwark do miejscowości Pobiel, około 1787 r. licząca 4 zagrodników i 2 działki chałupnicze. Wraz z Pobielem folwark ten wchodził w skład domeny królewskiej w Wołowie.
Obecne założenie folwarczne ukształtowane zostało w 2 poł. XIX i na pocz. XX w. Składało się z części gospodarczej i rezydencjonalnej, której pozostałością jest zachowana oficyna. Leśnictwo w Zubrzy w latach 1922 -1937 podlegało pruskiemu nadleśnictwu w Wodnikach, znajdowały się tu zabudowania dla pracowników nadleśnictwa.
Zubrza, posiadająca pierwotny układ osady folwarcznej, rozlokowana jest przy odgałęzieniu lokalnej drogi Wąsosz – Kąkolno.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Zespół dworsko – folwarczny:
a) oficyna dworska, nr 1, 1 poł. XX
b) stajnia, obecnie stodoła, 1907
c) obora, 1871
d) stodoła I, 1915
e) stodoła II, 1920
f) budynek gospodarczy, pocz. XX
Dom mieszkalny, nr 2, pocz. XX

Informacje pochodzą z publikacji:

"Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wąsosz"

Wąsosz – marzec 2000 r.


Dwór w Zubrzy.


Z KSIĄŻKI ADRESOWEJ
ŚLĄSKICH MAJĄTKÓW ZIEMSKICH – rok 1937

Opracowanie: Zofia Hanulak i Elżbieta Maćkowska

ZUBRZA
Dominium państwowe.
Właściciel: Państwo Pruskie.
Dzierżawca: Oskar Müller.

Powierzchnia: 201 ha; 137 ornej, 45 łąk, 6 pastwisk, 1 lasu, 1 parku, 1,5 ogrodu, 9,5 podwórza itd.
Dochód: 2500 marek.
Wschodniopruskie holenderskie bydło. Rozwinięta uprawa okopowych.

 

Kwartalnik Górowski 1/2003

 


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl