Dolny Œl¹sk - dziedzictwo przesz³oœci utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Radogoszcz - powiat lubañski

vor 1945 Wünschendorf - Kreis Lauban

 

       

Popadaj¹cy w ruinê stary m³yn w Radogoszczy oraz dom przedwojennego w³aœciciela.           

K³adki nad Kwis¹.

   

Nieczynna elektrownia wodna oraz stopieñ wodny na rzece Kwisa.

   

Koœció³ p.w. Matki Bo¿ej Królowej Polski oraz otoczenie koœcio³a.

Dawny m³yn.

   

Niemal nic nie pozosta³o po dawnej cegielni, która zakoñczy³a produkcjê w 1936 roku.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Wünschendorf Chamottefabrik - KOLONIE WÜNSCHENDORF

       

W³aœciciele oraz pracownicy i cz³onkowie ich rodzin na pami¹tkowym zdjêciu wykonanym podczas jubileuszu w 1925 roku.

Betriebs-Jubiläum Chamottefabrik Kolonie Wünschendorf - 1925 Jahr.

               

Cegielnia - Fabryka ceg³y szamotowej.

Chamotte-Fabrik.

Zak³adowa Stra¿ Po¿arna, 1932.

Die Fabrik - Feuerwehr, Wünschendorf-Lauban, 1932.

Fotografia wnêtrza zak³adu.

In der Chamotte - Fabrik in Wünschendorf-Lauban.

Linia kolejowa.

Werksbahn in der Chamotte - Fabrik Wünschendorf.

Lokomotywa oraz jej maszynista.

Werkslok der Chamotte - Fabrik in Kolonie Wünschendorf.

Lokomotywa.

Werkslok der Chamottefabrik in Wünschendorf.

   

Kolonia Radogoszcz - dom numer 14.

Kolonie Wünschendorf Nr.14.

Kolonia Radogoszcz - widok na budynki mieszkalne.

Kolonie Wünschendorf, Lauban, 1936.

Staw - glinianka.

Teich -Tongrube, Kolonie Wünschendorf, Lauban.

Wyrobisko kaolinu.

Tonabbau in Wünschendorf für die Chamotte - Fabrik.

Willa.

Villa - Wünschendorf - Lauban.

Kolonia domów mieszkalnych.

Wohnkolonie Wünschendorf, Krs.Lauban-Schlesien (Stempel Didier-Werke A.-G., Werksgruppe Ost, Breslau 18).

Piekarz Jende z Henrykowa Lubañskiego podczas cotygodniowego pobytu w Kolonii Radogoszcz.

Bäcker Jende aus Hennersdorf kommt 1mal wöchtl., Kolonie Wünschendorf.

   

Szko³a w Kolonii Radogoszczy oraz nauczyciel Gustav Friedland z ¿on¹ oraz córk¹ Erik¹.

Schule Kolonie Wünschendorf und Lehrer der Schule Kolonie Wünschendorf Gustav Friedland mit Frau sowie Tochter Erika

   

               

Archiwalne wizerunki ró¿nych obiektów w 1930 roku.

   

Abbruch der Chamottefabrik in Wünschendorf, 1931-1936 (Foto-Haufe, Lauban).

Rozbiórka cegielni w Radogoszczy, 1931-1936 (Foto-Haufe, Lauban).


Radogoszcz - Wünschendorf

Wnêtrze szko³y.

Reichslanddienstführerinnenschule, Wünschendorf.

Zajazd Roberta Geisslera w Radogoszczy.

Gasthof Robert Geissler in Wünschendorf.


               

       


Œl¹sk - Dolny Œl¹sk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Œl¹ska

Bêdê wdziêczny za wszelkie informacje o historii miejscowoœci, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjêæ.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl