Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Brodów - powiat lubiński

vor 1945 Brodelwitz - Kreis Lüben

 

     

Ruina barokowego pałacu z II połowy XVIII wieku. W pobliżu klasycystyczne zabudowania gospodarcze z I połowy XIX wieku.

             

             


 

Droga przez miejscowość oraz tabliczka na jednym z domów.


Brodów /Brodelwitz/ wieś w gminie Rudna powiat lubiński.

Dawniej była to wieś z dobrami rycerskimi o nazwie Brodelwitz, która używana była już w 1457 roku. Powierzchnia obszaru dworskiego wynosiła 1544 mórg, które były w posiadaniu rycerskiego rodu von Stosch. Dobra były obciążone lennem kościelnym dla Starej Rudnej. Bywało też, że wieś nale­żała czasami do kilku właścicieli.

Melchior von Stosch nabył w 1456 roku tylko część Brodowa od nijakiego Honize Lopitz i potem wspólnie ze swymi braćmi Caspa­rem i Franzem dokupił resztę wsi z folwarkiem, lennem kościelnym i prawem do młyna Eichmühle. W roku 1571 potomek rodu Dawid von Stosch posiadał wieś też wspólnie ze swymi braćmi i sprzedał swą część Melchiorowi von Haugwitz.

Rodzina von Haugwitz była potem w posiadaniu całych dóbr Brodowa do 1688 roku. Wtedy Gottfried von Haugwitz sprzedał majątek Hansowi Wilhelmowi von Falckenhain, ktrego następcy posiadali majątek do 1720 roku (w roku 1654 jako właściciel figurował Georg Friedrich von Falckenhain).

Zapisu testamentowego na rzecz kościoła w Staryej Rudnie, dokonała Agnes von Heide z domu von Blecker, podobnie jak jej poprzedniczka von Falckenhain z domu von Uechtritz. Zapisy te obciążały dobra rycerskie Brodowa. W latach 1727-1742 majątek należał do rodu von Kottwitz, jednak z powodu upadłości finansowej przeszedł czasowo pod kuratelę von Arnolda.

W roku 1760 majątek posiadał Siegfried von Vechtritz, a po roku właścicielem Karl Gottlob von Schweinichen. Od 1763 jako właściciel występuje Georg Sigmund von Festenberg-Pakisch. Po nim w 1765 roku Hans Ernest von Förster i od 1767 roku Maximilian von Kreckwitz. Po roku 1830 dziedzicem był baron von Langermann, a w 1870 roku właścicielem był porucznik hrabia Paul von Debschütz.

W roku 1891 właścicielem był baron Adolf von Sec­kendorff-Gudent, posiadacz majoratu w Saksonii. Następnie od 1898 roku właścicielem jest Friedrich Teichmann i po nim aż do 1945 roku jego syn dr.Wilhelm Teichmann.

Dobra rycerskie Brodowa obejmowały oprócz folwarku, także fabrykę krochmalu, palar­nię spirytusu i dwa młyny wodne. W połowie XIX wieku rozwinięta była hodowla owiec rasy merynoskiej, których było 900 sztuk. W końcu XIX wieku powierzchnia dóbr rycerskich wynosiła 478 ha (327ha rola, 55ha łąki, 77ha las, 1ha woda, 18ha powierzchnia folwarku i zabudowań).

 W początku XX wieku hodowano już mleczne krowy rasy czarnej, a ich mleko dostarczano do mleczarni w Rudej. Do obszaru dworskiego nale­żał też barokowy XVII wieczny masywny pałac z czasów dziedziców von Haugwitz, położony w okolicy folwarku, który po 1945 roku popadł w kompletną ruinę. Fabryka krochmalu istniała do 1945 roku. W ciągu dwu ostatnich lat wojny sprowadzono do zabudowań folwarcznych odpowiednie maszyny i kilku fachowców, dla potajemnej produkcji części lotniczych. Po folwarku pozostało obecnie kilka zaniedbanych budynków gospodarczych i mieszkalnych.

 Wieś miała w 1845 roku 275 mieszkańców (28 katolików) mieszkających w 38 domach. Było 5 rzemieślników 2 handlarzy. Ówczesne łany sołtysa i łany chłopskie wcielone kiedyś do dworu, miały powiązanie z Starą Rudną (dokąd odstawiana była dziesięcina). W roku 1939 było 230 mieszkańców, miesz­kających w 64 domach. Rudna to pobliskie miasto, gdzie były dla Brodowa kościoły ( katolicki i ewangelicki), poczta, USC, kolej żelazna. Sąd Okręgowy był w Ścinawie oddalonej o 16,5 km.

Autor tekstu - Grzegorz Bolesław Marek.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   Brodów

1.1 Dawne nazwy miejscowości.

Brodelwitz 1457r., Brodelwitz 1459r., Brodilwicz, Brodelwitz 1404r., 1499r., 1517r., 1519r., 1520r., 1550r. i 1580r. Brodelwiz 1787r., potem Brodelwitz do 1945r., odtąd Brodów.

1.2. Etymologia nazwy miejscowości.

Rospond uważa, iż nazwa pierwotnie brzmiała, Brodowcze i wywodzić ją można od nazwy osobowej – broda. Nie wyklucza jednak i drugiej możliwości – od brodu.

1.3. Historia wsi i dóbr.

Około 1456r. Melchior von Stosch (auf Mondschütz – Mojecie gm. Wołów) zakupił od niejakiego Honize lopitza część wsi Brodów. Następnie jego bracia Kaspar i Franz dokupili wespół z nim od tegoż dalszą część wsi wraz z niewielkim folwarkiem i należące doń kościelne lenno z Rudnej, a także wszystkie prawa do młyna (tzw.Eichmühle). Informacje na ten temat znajdują się w dokumencie z 1459r. W 1571r. Dawid von Stosch sprzedał swoją część (pozostałe należały do jego braci) dóbr w Brodowie Melchiorowi von Haugwitz z Obiszowa. W posiadaniu tej rodziny pozostały one do 1688 r., kiedy Gottfried von Haugwitz odsprzedał je Hansowi Wilhelmowi von Falckenhain, którego następcy utrzymali je w swych rękach do 1720r. ( w 1654 r. jako właściciel wymieniany jest Georg Fridrich von Falckenhain). Następnie nabyła je Agnes von der Heide z domu von Bleker, która podobnie jak jej poprzedniczka Falckenhainowa z domu Uechtritz, uczyniła zapis testamentowy (z dóbr) na rzecz kościoła w Rudnej. W latach 1727 – 1742 właścicielem jest jeden z von Kottwitzow (auf Ibsdorf). Z powodu upadłości majątek przechodzi na jakiś czas pod kuratelę von Arnolda, lecz już w 1760 r. znalazł się w rękach Siegfrieda von Uechtritza, rok pózniej – Karola Gottloba von Schweinichena, w 1763 r. Georga Sigmunda von Festenberg – Pakischa, w 1765 r. Hansa Ernsta von Förstera z Toszowic i w końcu od 1767 r. Maksymiliana von Kreckwitza, w którego rękach pozostawał jeszcze w 1787 r., a być może i dłużej. W latach 1830 – 1845 jako właściciel figuruje baron von Langerman, w 1876 r. Paul von debschütz (do ok. 1890r. ), następnie od 1891 r. baron Veit – Adolf von Seckendorff – Gudent, który powiększył areał o ponad 100 ha i za którego inicjatywy zapewne powstała wytwórnia krochmalu. Pozostawał on właścicielem majątku do ok. 1898 r., kiedy to przeszedł w ręce Friedricha Teichmanna i pozostał w nich zapewne do 1945 r. Zasługą tego ostatniego właściciela było kolejne powiększenie dóbr, tym razem kosztem własności chłopskiej (łącznie ok. 100 ha).

W czasie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648) wieś bardzo ucierpiała, a jej mieszkańcy w 1642 r. zbiegli w większości do Polski. Natomiast w 1712 r. pewien krawiec przywlókł tu również stamtąd zarazę, która zdziesiątkowała mieszkańców. W czasie wojen napoleońskich wieś została zamknięta (ogrodzona i otoczona strażą), a następnie wypalona.

Pałac, który swój kształt architektoniczny zawdzięczał zapewne któremuś z Haugwitzów ( jak się zdaje był to w swym zrębie jeszcze renesansowy dwór o zwartej bryle) należał z końcem XVIII w. do najstarszych w powiecie. Z oględzin dzisiejszych jego pozostałości ( zachowane w koronie murów) należy przypuszczać, iż barokowe przeróbki zmieniły jedynie kostium tej architektury. Być może już wówczas istniało wokół pałacu jakieś zadrzewienia, jednakże dopiero wzmianki XX – wieczne mówią o parku.

1.4. układ przestrzenny wsi.

W swym historycznym kształcie wieś był ulicówką z rozległym nawsiem o formie wydłużonego owalu. Na jej krańcu północno – zachodnim znajduje się relikt dawnego folwarku na rzucie nieregularnego pięcioboku ze znacznie przerzedzoną zbudowaną gospodarczą.

Nieco później folwarku, w kierunku zachodnim, zlokalizowane są ruiny pałacu widoczne z rozleglej perspektywy z nasypu kolejowego linii Wrocław – Głogów. Postuluje się zatem dla tej części wsi strefę ekspozycji. Folwark i pałac, głównie z uwagi na swe historyczne walory, zasługuję na pozostawienie w strefie ‘’K’’ (zabytkowe w znacznej mierze utraciły, unicestwione fizycznie po 1945 r.). Podobnej degradacji ulęgła również wieś, jednakże jak się zdaje, w jej przypadku procesy powolnego upadku rozpoczął się po wspomnianych już wojnach napoleońskich. Proponuje się strefę ochrony konserwatorskiej ‘’K’’ jedynie dla folwarku i pałacu.

1.5. Tabelaryczne zestawienie danych statystycznych.

Gmina wiejska

Dobra

Instytucje publiczne i przemysł

Rok

Areał

Domy

Ludność

Areał

Ludność

 

1787

 

 

211

 

 

2 młyny wodne, tartak

1830

 

36

242

 

 

 

1845

 

38

275

 

 

gorzelnia

1876

 

 

 

394

 

 

1885

261

35

212

392

109

wytwórnia krochmalu

1895

 

214

 

 

94

 

1908

 

33

190

371

125

 

1912

 

 

 

530

 

nasiennictwo

1926

156

 

165

478

138

 

1930

 

 

 

510

 

 

1937

 

 

 

408

 

 

1939

156

 

 

*230

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dane łączne dla wsi i dóbr

2. Strefy ochrony konserwatorskiej oraz wykaz elementów objętych ochroną konserwatorską.
2.1. Strefy ochrony konserwatorskiej.
2.1.1. Wyznaczono strefę ‘’K’’ ochrony konserwatorskiej dla folwarku z pałacem.
Obejmuje ona pałac z parkiem i folwarkiem w jego historycznych granicach.
2.1.2. Wyznaczono strefę ‘’E’ ’ochrony ekspozycji folwarku z pałacem od strony nasypu kolejowego.
2.2. Wykaz zabytków architektury i budownictwa.
Pałac wraz z folwarkiem
Pałac, XVII, 2 poł. XIX,
Oficyna mieszkalno gospodarcza nr 15 a
Dom mieszkalny nr 15 a
Spichlerz nr 15 b
Obora nr 15 c
Dom mieszkalny nr 15 d
Zabudowa wsi
Dom mieszkalny nr 4
Stodoła nr 4
Dom mieszkalny nr 6
Dom mieszkalny nr 7
Dom mieszkalny nr 8
Stodoła nr 8
Obora nr 8
Dom mieszkalny nr 10
Dom mieszkalny nr 12
10. Dom mieszkalny nr 13
11. Dom mieszkalny nr 22
12. Dom mieszkalny nr 25
13. Stodoła nr 25
14. Dom mieszkalny nr 26
15. Dom mieszkalny nr 30
16. Dom mieszkalny nr 31
17. Budynek gospodarczy nr 31
2.3. stanowiska archeologiczne
Obszar AZP 71-22
361. osada chronologia: średniowiecze
362. ślad osadnictwa chronologia: średniowiecze
Obszar AZP 71-21
375. osada chronologia: pradzieje
osada kultury przeworskiej chronologia: okres wpływów rzymskich (późny)
ślad osadnictwa chronologia: XIV – XV w.
376. osada kultury łużyckiej
ślad osadnictwa chronologia: XIII- XIV w.
377.ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
378. ślad osadnictwa kultury przeworskiej chronologia: okres wpływów rzymskich (późny)
osada chronologia: IX – X w.
ślad osadnictwa chronologia: 2 połowa XIII – XV w.
379. osada chronologia: X – XII w.
380. ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
381. osada chronologia: pradzieje
ślad osadnictwa chronologia: epoka kamienia/ epoka brązu
osada kultury przeworskiej chronologia: okres wpływów rzymskich (późny)

Źródło - http://www.rudna.plŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl