Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Zimna Woda - powiat lubiński

vor 1945 Kaltwasser - Kreis Lüben

 

Malowniczo położona wśród lasów wieś znajduje się ok. 14 km na południowy zachód od Lubina.

Najstarsze ślady osadnictwa w jej okolicy związane są z tzw. kultura łużycką III-go, środkowego okresu epoki brązu (1300-1100 p.n.e.) i odnoszą się do osady z tego okresu położonej ok. 2 km na zachód od wsi i na północ od rzeki Czarna Woda. Na terenie samej wsi znajduje się ciałopalne cmentarzysko kultury łużyckiej z IV i V okresu epoki brązu (1100 – 700 p.n.e) Natomiast w odległości 1 km na zachód od wsi odkryto osadę z okresu wpływów prowincjonalno-rzymskich (1-500 n.e.). Wraz ze wzrostem osadnictwa i wpływów niemieckich w XIII i XIV wieku, pierwotna nazwa osady Zimne Vode przyjęła formę niemiecką – najpierw Kalte Wasser a następnie Kaltwasser i w tym stanie przetrwała do wyzwolenia 08.02.1945 roku.
Wieś była prawdopodobnie lokowana na prawie niemieckim (magdeburskim) przez księcia lubińsko-ścinawskiego Ludwika I w 1335 roku. Z tego właśnie roku pochodzi pierwsza pisana wzmianka o miejscowości. W 1524 roku, wielki zwolennik reformacji, książę legnicko-brzeski Fryderyk II sprowadził do Zimnej Wody osadników protestanckich, którzy przejęli miejscowy kościół, wzmiankowany już w 1339 roku. W rękach tej społeczności pozostawał on do 1945 roku. W wyniku akcji „Wisła” w 1947 roku do wsi przesiedlono kilkadziesiąt osób narodowości łemkowskiej, którzy do tego czasu zamieszkiwali na terenach Bieszczad i Beskidu Niskiego. Kościół w Zimnej Wodzie zaczął wówczas pełnić funkcję prawosławnego kościoła parafialnego dla nowych osadników, którzy zamieszkiwali również w sąsiednich wsiach: Lisiec, Wiercień, Bukówna.
W czasie II Wojny Światowej we wsi mieścił się podobóz jeńców radzieckich – filia Stalagu VIIIc z Żagania oraz podobóz jeńców francuskich.
W najbliższym sąsiedztwie wsi znajduje się utworzony w 1987 roku rezerwat przyrody „Zimna Woda” o powierzchni prawie 60 ha. Jest to skupisko grądów i łęgów w terenie źródliskowym. Liczne strumienie i wiekowe dąbrowy nadają temu rezerwatowi puszczańskiego charakteru. Występują tu liczne gatunki chronionych roślin: bluszcz, listera jajowata, storczyk plamisty, wawrzynek wilczełyko oraz rzadkie gatunki ptaków: bocian czarny, dzięcioł średni i słonka.

           

Z obiektów zabytkowo-historycznych na uwagę zasługuje kościół p.w. św. Trójcy wzniesiony w 1797 roku z fundacji klasztoru w Legnickim Polu. Jest to późnobarokowa budowla jednonawowa z wyodrębnionym prezbiterium oraz nieznacznie wysuniętą przed fasadę zachodnią wieżą. Fasady dzielone są wąskimi pilastrami z interesującymi głowicami od strony zachodniej. Kościół posiada cztery portale wykonane z piaskowca. Okna o wykroju koszowym i półpełnym. Spływy fasady zachodniej wykończone są kamiennymi wazonami. Masywna, dzielona kilkoma gzymsami wieża przykryta jest blaszanym hełmem zakończonym metalowym krzyżem. Cała świątynia przykryta jest dwuspadowym dachem ceramicznym. Wyposażenie wnętrza dość skromne.

Autorem tekstu jest Henryk Rusewicz


  

Ten wzniesiony w stylu  neogotyku angielskiego pałac w Zimnej Wodzie już nie istnieje. Twórcą jego projektu był architekt Beckmann. Powstał na wcześniejszych założeniach należących od XV do XVII wieku do rodziny von Axleben, później do rodu von Pompeji. Przebudowy dokonano na zlecaenie feldmarszałka von Götz. W XIX wieku pałac wraz z ogromnym majątkiem liczącym 1400 hektarów ziemi należał do Hermanna von Raumer i rodziny von Buddenbrock. Inny odnotowany właściciel to Rudolph von Schultz - Dratzig, którego córka Martha Schultz von Dratzig wyszła za mąż za Theodora Juliusa von Briesen w 1875 roku. Ostatnim właścicielem był ich syn Eberhard von Briesen. Dziś po całości założenia pozostał tylko park z okazami drzew pomnikowych a po pałacu, kamienie widoczne na drugim górnym zdjęciu.

               

Stawy w parku.

                       

                   

Park w Zimnej Wodzie oraz fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku.

 

Nowy budynek wzniesiony na podobieństwo dawnego pałacu.


Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej

Kościół został wzniesiony w latach 1794-1797 z fundacji klasztoru benedyktynów z Legnickiego Pola, którzy mieli wówczas w Zimnej Wodzie swoje dobra. Jest to orientowana, późnobarokowa budowla jednonawowa z krótkim, wyodrębnionym prezbiterium oraz nieznacznie wysuniętą, przed fasadę zachodnią, wieżą. Fasady świątyni dzielone są płaskimi, wąskimi pilastrami wykończonymi od strony zachodniej interesującymi głowicami. Kościół posiada cztery barokowe portale wykonane z piaskowca. Okna mają wykrój koszowy i pełny. Dekoracyjne spływy fasady zachodniej wykończone są kamiennymi wazonami. Masywna, dzielona kilkoma gzymsami wieża przykryta jest kopulastym, blaszanym hełmem zwieńczonym okazałym, metalowym krzyżem. Całą świątynię nakrywaj wysokie, dwuspadowe dachy ceramiczne. Barokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z okresu budowy świątyni w końcu XIII wieku. W ścianach kościoła zachowało się szereg płyt nagrobnych z końca XVII i XVIII wieku.

Tekst umieszczony za zgodą autora z publikacji - Świątynie powiatu lubińskiego. Henryk Rusewicz, Lubin 2006


 

Historia parafii Zaśnięcia N.M.P.

Na podstawie www.Cerkiew.pl

Pierwsze nabożeństwo prawosławne odprawił ks. Jan Lewiarz w dniu świąta parafialnego, 28 sierpnia 1947 r., Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy. Ks. Jan Lewiarz był proboszczem we wsi Bartne na Łemkowszczyźnie, skąd został wysiedlony i osiedlony koło Skwierzyny w woj. gorzowskim.
Jego parafianie osiedleni zostali w Zimnej Wodzie i w Liścu. W ciągu dwóch miesięcy odnalazł swoich wiernych i przyjechał do nich z sprzętem cerkiewnym, jaki udało mu się dowieźć. Tu, w Zimnej Wodzie, stał wolny kościół ewangelicki, który po uprzątnięciu i przeprowadzeniu niezbędnego remontu oraz adaptacji przeznaczono na cerkiew prawosławną.
Ks. Jan Lewiarz był proboszczem w latach 1947-1959. Kolejnymi proboszczami byli: ks. Jerzy Zilitynkiewicz, ks. Alipiusz Kołodko (1959-1960), ks. Michał Żuk (1960-1967), ks. Teodor Kuczyński ks. ihumen Aleksy (Jaro-szuk), ks. Bogdan Sencio (1970-1977), ks. Jan Pietruczyk (1977-1989), ks. Jerzy Malisz (1989 - do chwili obecnej). Starostami byli: W.Kiciliński, J.Ste-ranka, Cyrkot, Madzik, Kiec, J.Błaszczak.
Na początku wiernych było około stu rodzin, obecnie jest ich około siedemdziesięciu. Zmniejszenie spowodowane zostało wyjazdem parafian w Karpaty i do sąsiednich miast. Po wojnie przestrzelono dzwon na dzwonnicy kościelnej. Służy on dalej wiernym i bez uszczerbku swym dźwiękiem wzywa na modlitwą. W pierwszy dzień świata Bożego Narodzenia w 1948 r. odprawiono, zgodnie ze zwyczajem, nabożeństwo wporze nocnej, tymczasem w godzinach rannych do Zimnej Wody przyszło sporo wiernych zpobliskich i dalszych osad i wsi, którzy domagali się odprawienia następ-nego nabożeństwa. Było to możliwe, gdyż ks. Jan Lcwiarz nic zdążył jeszcze przystąpić do spożycia śniadania. Zasłużeni parafianie: T. Bodak, W. Kiliciński, J. Staranka, M. Worobcl, rodzina Cyrkotów, J. Błaszczak i wielu innych parafian.
Świątynią jest kościół zbudowany w 1343 roku, od 1718 roku należał do parafii ewangelickiej, w latach 1947-1949 został dostosowany do potrzeb cerkwi prawosławnej. W roku 1963 cerkiew odremontowano i pokryto nową dachówką. W latach 1994-1997 poddano dalszemu kapitalnemu remontowi wewnątrz i z zewnątrz, a także odnowiono ikonostas. 28 VIII 1997 r., w dzień obchodów 50-lecia parafii, postawiono obok cerkwi jubileuszowy krzyż. Parafia prawosławna w Zimnej Wodzie posiadana cmentarzu wiejskim własną kwaterę na pochówek wiernych.


Parafialny kościół prawosławny pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy

Kościół wzmiankowany był w 1399 roku. W rękach katolików pozostawał do roku 1524, kiedy to został przejęty przez ewangelików i w ich posiadaniu był do 1945 roku. Za zgodą starostwa, latem 1947 roku, podniszczony i zdewastowany obiekt został zajęty przez księdza Jana Lewiarza, który zaczął tu organizować parafię prawosławną. W zdecydowanej większości tworzyli ją obywatele narodowości łemkowskiej i ukraińskiej, którzy zostali tu przesiedleni w ramach akcji „Wisła” ze wschodnich terenów Polski, a zwłaszcza z Bieszczad oraz Beskidu Niskiego. Obecnie jest to zorientowana budowla gotycka, wzniesiona na rzucie prostokątnym z wyodrębnionym, nieco węższym i wydłużonym, prostokątnym prezbiterium. Cała świątynia wzmocniona jest licznymi przyporami. Od strony północnej do prezbiterium dobudowana jest prostokątna zakrystia, a od strony zachodniej, także prostokątna, obszerna kruchta. Okna części nawowej i prezbiterium są o wykroju pełnym, zaś w zakrystii mają wykrój odcinkowy. Zachodni szczyt nawy zwieńczony jest, prostokątną sygnaturką, pełniącą funkcję dzwonnicy. W okresie powojennym świątynia była kilkakrotnie remontowana i odnawiana. Ostatni remont kapitalny cerkwi przeprowadzono w latach 1994 – 1997. Odnowiono wówczas m.in. wspaniały ikonostas. W 2001 roku wnętrza świątyni ozdobiono pięknymi freskami, wykonanymi przez Jarosława Wiszenkę. Cerkiew otoczona jest starym, zabytkowym cmentarzem, którego początki sięgają XIV wieku. Nekropolia ta jest pod stałym nadzorem konserwatora zabytków i jest jedną z nielicznych na Dolnym Śląsku, zachowanych w tak dobrym stanie.

Tekst umieszczony za zgodą autora z publikacji - Świątynie powiatu lubińskiego. Henryk Rusewicz, Lubin 2006

           

Płyty wmurowane w ścianę kościoła.

               

Pozostałość starego cmentarza otaczającego kościół.

   


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

   

Fotografia pałacu oraz wnętrza kościoła wykonane we wczesnych latach powojennych.

                       

                       

                   

Archiwalne widokówki.ZIMNA WODA

Dawne nazwy miejscowości

Kaldenwasser - 1399, Kaldinwasser - 1419, Kaltwasser do 1945 r.

Historia wsi

W Zimnej Wodzie znajdują się dwie świątynie. Starszy położony we wschodniej części wsi kościół, pierwotnie katolicki, następnie ewangelicki, obecnie prawosławny o bryle gotyckiej oraz barokowy, położony na zachodnim krańcu, katolicki kościół parafialny p.w. Św. Trójcy. Kościół parafialny p.w. św. Marii (obecnie cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej) w Kaldenwasser został wymieniony w dokumencie notarialnym dekanatu legnickiego z 31.10.1399 r., od 1524 r. pełnił funkcję świątyni ewangelickiej, w latach 1701-1707 ponownie katolicki, od 1947 r. jest kościołem parafialnym kościoła prawosławnego. Pierwszym pastorem ewangelickiego kościoła parafialnego był w latach 1524-1559 Johannes Severinus. Parafialny kościół katolicki p.w. św. Trójcy jest fundacją klasztoru benedyktynów w Legnickim Polu z lat 1794-1797 r. Po przejęciu kościoła katolickiego ponownie przez ewangelików w 1707 r. kuria katolicka ustanowiona została przez właściciela tutejszego majątku hrabiego Johana Franza Antona von Götz w pałacu w 1707 r.; od 1716 r. dotowana była przez cesarza. Ponieważ ówczesny pałac, w którym odbywały się msze, groził zawaleniem, staraniem prałata klasztoru benedyktynów w Legnickim Polu Jacoba Schmella została wzniesiona nowa budowla kościelna. Do 1810 r. kościół należał do benedyktynów z Legnickiego Pola, a następnie po sekularyzacji dóbr klasztornych kościół znajdował się pod patronatem biskupstwa wrocławskiego. Do rangi kościoła parafialnego podniesiony został w 1817 r.

Książę legnicki Wacław 8.05.1355 r. wydał akt lokacji wsi na prawie niemieckim. Zasadźcą był Heinrich von Susk, wieś miała liczyć z 40 łanów, z czego 2 łany pozostały dobrami kościelnymi - widmutem parafialnym. Książę Wacław 19.12.1361 r. nadał Stephanowi Trache część lasu legnickiego (“Liegnitzer Heide”), obszar nazwany “Kaldinwassir an dem Nevlande”. Książę Wacław 15.10.1363 r. oddał wieś “Kaltenwasser” w lenno rycerzom Niclasowi i Stephanowi Trach. Następnie ok. 100 lat dobra były gospodarowane przez rodzinę von Axleben. W 1441 r. wieś była w posiadaniu Hansa von Axleben Magnusa, rycerza dworu legnickiego i pana w Raszówce. Po 1504 r. majątek stanowił własność Nicolausa von Axleben Magnus, w latach 1509-1539 Heinricha von Axleben Magnus. W 1562 r. wymieniony został Heinrich von Axleben Magnus. W 1649 r. dobro zostało zakupione przez rodzinę hrabiowską Pompeji. Przez drugie małżeństwo żony ostatniego właściciela tego rodu hrabiego Pompeji - z domu von Zedlitz — w 1654 r. dobra weszły w posiadanie cesarskiego austriackiego feldmarszałka hrabiego Johanna von Götz. Po śmierci jego drugiej żony drugi syn z pierwszego małżeństwa, radca cesarski hrabia Hans George von Götz (zm. 1681 r.) odziedziczył majątek, składający się wówczas z dóbr w Zimnej Wodzie, Bukownej, Zamienic, Bielawy Górnej i Wiercienia. W 1737 r. majątek zakupiony został przez benedyktynów z Legnickiego Pola. W majątku mieszkało wówczas dwóch zakonników, z których jeden zarządzał gospodarką, drugi sprawował kuratelę nad zamkową kaplicą. Od 1810 r, kiedy to sekularyzowano majątki kościelne, był to majątek królewski. W 1810 r. majątek dzierżawił Franz von Raumer. Główny dzierżawca dóbr zarządzał królewską potażarnią i kuźnią. W 1812 r. podczas przemarszu wojsk napoleońskich, w karczmie z 200-letnimi tradycjami w Zimnej Wodzie został przyjęty przez właściciela dóbr von Raumera oraz jego nadleśniczego kapitana von Alvensleben cesarz Napoleon. W 1831 r. dobra wykupił radca (Franz?) von Raumer. Następnie majątek kolejno należał do barona von Buddenbrogk, szambelana von Prillvitza, barona von Koppy i w 1873 r. Rudolpha Schultza von Dratzig. Ten ostatni wzniósł gorzelnię z napędem parowym oraz cegielnię. W jego posiadaniu majątek pozostał do 1891 r. W 1845 w Zimnej Wodzie do dóbr należały 2 folwarki. W 1894 dobra zarządzane były przez jego spadkobierców; w latach 1898-1902 właścicielką dóbr była pani von Briesen z domu Schultz von Dratzig, w latach 1905-1920 pani Oberst von Briesen; od 1905 wzmiankowane były dobra szlacheckie wraz z folwarkiem Niedervorwerk. W latach 1922-1926 właścicielką dóbr szlacheckich wraz z Schäferei była pani Martha von Briesen z domu Schultz von Dratzig; w 1930 r. wzmiankowani byli jej spadkobiercy. Od 1932 r. do co najmniej 1937 r. właścicielem dóbr szlacheckich wraz z Schäferervorwerk był Arno Matthes. Podczas wojny mieścił się w sąsiedztwie dworu podobóz jeńców francuskich.

Według spisu z 1613 r. sporządzonego dla księstwa legnickiego w Zimnej Wodzie mieszkało 11 kmieci, 4 zagrodników i 3 chałupników. W 1703 r. wzniesiono nowy dom parafialny, w 1727 r. wzniesiony został nowy budynek szkoły. W 1789 r. we wsi znajdował się dom pański z 2 folwarkami, 3 domy urzędników, wieś zamieszkiwało 6 kmieci, 12 zagrodników omłockowych, 18 chałupników, 3 domy kolonistów. Dobra należały wówczas do klasztoru benedyktynów z czeskiego Brunowa. Do dóbr przynależały stawy i las. Po sekularyzacji dóbr klasztornych w Zimnej Wodzie do 1831 r. znajdowała się siedziba urzędu domeny królewskiej.

Układ przestrzenny wsi

Miejscowość o układzie ulicowym, której zabudowę tworzą niewielkie czworoboczne zagrody. W zachodniej części wsi położone jest założenie parkowe, w bezpośrednim sąsiedztwie budowla kościoła katolickiego; we wschodniej części wsi znajduje się założenie kościoła ewangelickiego obecnie prawosławnego, które sąsiaduje z dawną plebanią i szkołą ewangelicką.

Kościół parafialny p.w. św. Marii (obecnie cerkiew p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej) jest budowlą pierwotnie gotycką z oskarpowanym prezbiterium, której charakter został zatarty w wyniku licznych przebudowań, orientowaną, jednonawową z wyodrębnionym prezbiterium, nakrytą sklepieniem kolebkowym z lunetami i dekoracją sztukatorską o formach geometrycznych. Na wzniesieniu wokół kościoła założony cmentarz (obecnie prawosławny, czynny) na nieregularnym planie, otoczony kamiennym murem. Mogiły z XIX i XX w. w układzie rzędowym; na terenie cmentarza skupina drzew o charakterze osłonowym z przewagą lipy. Katolicki kościół parafialny jest budowlą barokową wzniesioną w latach 1794-1797. Jest to budowla orientowana, jednonawowa z krótkim prezbiterium oraz wieżą od zachodu. Towarzyszą mu od wschodu zabudowania parafii oraz wzniesiona na północ od kościoła, za wiejską drogą szkoła katolicka - budynek z ok. poł. XIX w. o neogotyckiej stylistyce elewacji. Cmentarz wiejski odsunięty jest na północ od zabudowań wiejskich, bezpośrednio sąsiaduje z terenem folwarku. Założony został na planie prostokąta, z szczątkowo zachowanym zadrzewieniem. Poszerzony został współcześnie o część wschodnią; groby w układzie rzędowym.

Relikty dawnego założenia pałacowo parkowego znajdują się po północnej stronie drogi wiejskiej. Główny wjazd prowadził od strony drogi wiejskiej, na wysokości wzniesionego w XVIII w. kościoła katolickiego; takie usytuowanie nowo wznoszonej budowli sakralnej tłumaczy jej związek historyczny z dziejami rezydencji i majątku. Ruina (relikty przyziemia) okazałego pierwotnie pałacu wzniesionego wg projektu Beckmanna w stylu neogotyku angielskiego w 2 ćw. XIX w. w miejscu wcześniejszej renesansowej siedziby znajduje się w zachodniej części dziedzińca pałacowego. W 1831 r. majątek został nabyty przez rodzinę von Raumer i z tym rodem należy wiązać budowę reprezentacyjnej siedziby. W 1 poł. XVI w. znajdował się w Zimnej Wodzie dwór myśliwski ze zwierzyńcem, należący do rodziny von Axleben. W XVIII w. przez benedyktynów z Legnickiego Pola założone zostały stawy hodowlane. W 2 ćw. XIX w. przekształcono najbliższe otoczenie pałacu w park romantyczny. Rezydencja poprzedzona została kolistym gazonem. Głównym elementem romantycznego założenia pozostały stawy, których linię brzegową urozmaicono poprzez zatoki i półwyspy. Południową część parku zajmowała polana otoczona drogą spacerową. Obecnie park jest opuszczony i zaniedbany, kompozycja założenia zatarta, zlikwidowany gazon. Zabudowania gospodarcze usytuowane są wokół nieregularnego dziedzińca. Od strony południowej wjazd flankują dwa budynki: spichlerz i oficyna mieszkalna wzniesione w k. XVIII lub w początkach XIX w. Drugi wjazd na majdan gospodarczy prowadzi od północnego-wschodu, przy cmentarzu wiejskim.

W literaturze dotyczącej historii miejscowości znajdują się ponadto opisy skrzyżowania dróg zw. “Der Ring” - gdzie znajdowała się karczma, wcześniej należąca do majątku szlacheckiego, stare dziedziczne sołectwo oraz kuźnia.

Wykaz zabytków architektury i budownictwa

1. Kościół parafialny p.w. Św. Trójcy, mur., 1794-97, nr rej. 232/L z 27.01.1966.
2. Zespół kościoła ewangelickiego ob. prawosławnego:
    a. kościół ewangelicki, obecnie prawosławny p.w. Zaśnięcia Matki Boskiej, wzm. 1399, mur., XIV, 1718, 2 poł. XIX,

        naprawa więźby i wymiana pokrycia 1993, nr rej. 977/L z 29.09.1992;
    b. cmentarz przykościelny z murem cmentarnym, mur. XVII/XVIII, cmentarz powiększony XIX, nr rej. 868/L z 13.11.1992.
3. Cmentarz wiejski katolicki, zał. k. XIX, nr rej. 936/L z 16.02.1990.
3. Zespół podworski:
    a. oficyna mieszkalna nr 59 a, mur., pocz. XIX;
    b. spichlerz, mur., pocz. XX;
    c. obora, mur., ok. poł. XIX;
    d. stodoła z bramą przejazdową, mur., 2 poł. XIX, przeb. ok. 1940;
    e. park, zał. XVIII, przekształcony i powiększony l. 30. XIX, nr rej. 476/L z 17.07.1976.
4. Dom mieszkalny nr 59, dawna szkoła katolicka, mur., 3 ćw. XIX.
5. Dom mieszkalny nr 4, mur.-szach., 2 poł. XIX.
6. Dom mieszkalny nr 20, mur.-szach., ok. poł. XIX.

 

Wykaz stanowisk archeologicznych znajduje się w oryginalnym opracowaniu.

Niniejsze opracowanie stanowi wyciąg ze Studium Środowiska Kulturowego gminy Lubin opracowanego w roku 2002 przez zespół w składzie: Bogna Oszczanowska, Beata Sebzda - historia i historia sztuki, Maria Sikorska i Donata Wiśniewska - archeologia oraz Emilia Dymarska - plansze. Studium powstało w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego (od 2003 Regionalnym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków) we Wrocławiu.Sammlung Duncker

KALTWASSER
PROVINZ SCHLESIEN - REGIERUNGS - BEZIRK LIEGNITZ - KREIS LUBEN


Kaltwasser mit dem Eittergute Würtschheele und dem Niedervorwerk einen Complex von über 2800 Morgen bildend und 1 Stunde von Liegnitz in fruchtbarer und sehr romantischer Gegend liegend, soll seinen Namen von einer versiegten Quelle haben, welche im Sommer so kalt gewesen sein soll, dass junge Gänse in ihr erstarrt sind. Kaltwasser ist im 15. Jahrhundert in den Händen der Familie von Axleben gewesen, welche es im 17. Jahrhundert an den Grafen Pompeji verkauft hat. Durch des Grafen Pompeji zweiter Gemahlin kam Kaltwasser 1654 durch Heirath an den Kaiserl. Oesterreichischen Feldmarschall Grafen Götz. Im Jahre 1737 ging Kaltwasser durch Kauf an die Abtei zu Wahlstadt über, von welcher es der Königliche Piscus übernahm. 1810 erstand der Freiherr Franz von Raumer erst durch Erbpacht, später durch Kauf die Herrschaft, der sie dann an den Freiherrn von Buddenbrogk verkaufte. Nach diesem Besitzer ging Kaltwasser in die Hände des Kammerherrn von Prillwitz, des Baron von Koppy, und 1873 auf den Rittergutsbesitzer Rudolph Schultz von Dratzig über. Letzterer hat umfassende Meliorationen erfolgreich durchgeführt und eine neue Dampf- Brennerei und Ziegelei erbaut.


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl