Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Moczydlnica Klasztorna - powiat wołowski

vor 1945 Mönchmotschelnitz - Kreis Wohlau

 

           

Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP.


Figura św. Jana Nepomucena stojąca na prywatnej posesji w pobliżu kościoła stoi na podstawie pomnika żołnierzy niemieckich poległych na frontach I wojny światowej - mieszkańców Moczydlnicy Klasztornej.


               

Pałac letni cystersów lubiąskich w Moczydlnicy Klasztornej (do 1810 roku). Po sekularyzacji zakonu w rękach wielu prywatnych właścicieli.

                       

Zabudowa mieszkalno - gospodarcza dawnego majątku - 2006 rok.

                       

                       

Zdjęcia ruin pałacu i majątku wykonane w 2011 roku oraz niżej ruin pałacu wykonane wiosną 2012 roku.

   

                       

           

W głębi parku odnaleźć można mauzoleum rodowe prawdopodobnie rodziny von Gerlach - właścicieli majątku do 1934 roku.

       

Dwa budynki usytuowane za mauzoleum. Gospodarczy w stanie zaawansowanej ruiny oraz popadający w ruinę mieszkalny. Na ścianie opuszczonego budynku mieszkalnego herb (?).

                   

Droga do parku i park na tyłach zabudowań gospodarczych.


           

Stary nieużytkowany ewangelicki cmentarz wiejski wczesną wiosną 2012 roku. Nagrobki kamieniarza Richtera z Wołowa, ale także P. Nachta z Wińska (pomalowany nagrobek). Także polskie pochówki z lat 40 - tych XX wieku.       

               

Ruiny pałacu oraz pozostałość ewangelickiego cmentarza byłych niemieckich mieszkańców miejscowości.

Autor fotografii Eckhard Huth z Drezna.Informacje ze strony  -  http://pl.wikipedia.org/

Hellmut von Gerlach (ur. 2 lutego 1866 w Moczydlnicy Klasztornej, zm. 1 sierpnia 1935 w Paryżu), niemiecki dziennikarz i polityk.

Biografia

Hellmut von Gerlach był synem posiadacza ziemskiego Maxa von Gerlach. Urodził się w Mönchmotschelnitz (miejscowość ta to dzisiejsza Moczydlnica Klasztorna). Studiował prawo na uniwersytetach w Gandawie, Strasburgu, Lipsku i Berlinie. Był członkiem Związku Studentów Niemieckich. Później zajmował stanowisko w pruskiej służbie cywilnej.

W 1892 odszedł z administracji państwowej, poświęcając się polityce i dziennikarstwie. Blisko mu było do działalności chadeckiego, ale również antysemickiego polityka Adolfa Stoeckera i jego Chrześcijańskiej Partii Socjalnej. Później opuścił to ugrupowanie i przyłączył się do Zgromadzenia Narodowo-Socjalnego Friedricha Naumanna, przechodząc na bardziej liberalne pozycje ideowe. Od 1892 do 1896 roku pracował jako redaktor chrześcijańsko-socjalnego dziennika Das Volk.

W latach 1898 - 1901, a potem od 1906 roku pracował w belińskim tygodniku Die Welt am Montag. Był członkiem Reichstagu z ramienia partii Naumanna od 1903 do 1907. Później przyłączył się do Unii Wolnomyślicielskiej, po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowo-Socjalnego. W 1908 był jednym z założycieli Unii Demokratycznej.

W czasie I wojny światowej, Gerlach opowiedział się za światopoglądem pacyfistycznym. Razem z Naumannem był współzałożycielem nowego ugrupowania liberalnego, Niemieckiej Partii Demokratycznej (DDP) w pierwszych latach republiki weimarskiej. Następnie został zastępcą sekretarza stanu w prowincji pruskiej, zajmując się relacjami niemiecko-polskimi. Negocjował z polskimi działaczami niepodległościowymi tuż przed wybuchem powstania wielkopolskiego, odznaczając się przy tym ugodowością i zrozumieniem dla polskiej sytuacji.

W 1919 roku został członkiem Międzynarodowego Stałego Biura Pokoju. Jako dziennikarz zwalczał tych, którzy wciąż pragnęli powrotu monarchii w Niemczech. Pracował także na rzecz poprawy stosunków z Francją, pisząc na ten temat w Welt am Montag. W 1922 opuścił DDP, zostając w 1926 prezesem Niemieckiej Ligi Praw Człowieka.

Gdy Carl von Ossietzky został aresztowany w 1932 roku, Gerlach przejął jego obowiązki w magazynie Die Weltbühne. Po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 roku, najpierw udał się do Austrii, a później do Francji (na zaproszenie tamtejszej Ligi Obrony Praw Człowieka - Ligue des droits de l'homme), gdzie dalej pracował na rzecz pokoju i przeciwko reżimowi hitlerowskiemu. Zmarł w Paryżu w 1935 roku.

Towarzystwo imienia Hellmuta von Gerlacha

Towarzystwo imienia Hellmuta von Gerlacha (Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft) zostało założone w Berlinie w roku 1948 jako stowarzyszenie o zasięgu ogólnoniemieckim. Jako pierwsze niemiecko-polskie stowarzyszenie miało na celu wynikające z doświadczeń II wojny światowej krzewienie porozumienia z narodem sąsiedniego kraju. Założyciele stowarzyszenia pochodzili z różnych kręgów społeczeństwa niemieckiego. Po powstaniu dwóch państw niemieckich w roku 1949 towarzystwo działało nadal na terenie Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Na terenie Republiki Federalnej Niemiec Towarzystwo imienia Hellmuta von Gerlacha zostało założone od nowa w roku 1950 w Düsseldorfie pod kierownictwem emerytowanego generała Hannsa von Rohra.

Patronem obydwu stowarzyszeń był niemiecki publicysta i polityk Hellmut von Gerlach, w latach 1918/1919 podsekretarz stanu w pruskim ministerstwie spraw wewnętrznych. Jego wysiłki dla niemiecko-polskiego pojednania spotykały się z wrogim przyjęciem.

W roku 1950 konserwatywna rodzina zmarłego na uchodźstwie w Paryżu 1935 polityka zaprotestowała przeciw używaniu jego imienia w obu państwach niemieckich. Obydwa stowarzyszenia przyjęły wtedy nazwę "Gesellschaft für Kultur- und Wirtschaftsaustausch mit Polen - Deutsch-Polnische Gesellschaft" (Towarzystwo ds. Wymiany Kulturalnej i Gospodarczej z Polską - Towarzystwo Niemiecko-Polskie).

Towarzystwo działające w NRD zostało w roku 1953 założone od nowa i zmieniono jego zakres działania, co w praktyce równało się jego rozwiązaniu. Części stowarzyszenia weszły później w skład Ligi Przyjaźni Narodów. Usiłowania, by w ramach Ligi odtworzyć Towarzystwo Niemiecko-Polskie, pozostały bezskuteczne.

Dopiero w kwietniu 1990 powstało w NRD z inicjatywy członków dawnego Towarzystwa im. Hellmuta von Gerlacha Niemieckie Towarzystwo Dobrego Sąsiedztwa z Polską (Deutsche Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen)

Towarzystwo działające na terenie RFN zmieniło w latach siedemdziesiątych swoją nazwę na Niemiecko-Polskie Towarzystwo Republiki Federalnej Niemiec (Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland), by umożliwić stworzenie analogicznego stowarzyszenia w NRD, które jednak nigdy nie powstało.

Bibliografia

Hübner, Christa: Zum Wirken der deutsch-polnischen Gesellschaft für Frieden und gute Nachbarschaft 1948-1952; w: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 27 (1979), str. 409-422.
Jagemann, Feo: Anstößige Politik. Vier Jahrzehnte deutsch-polnischen Bemühens.
Lotz, Christian: Zwischen verordneter und ernsthafter Freundschaft. Die Bemühungen der Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft um eine deutsch-polnische Annäherung in der DDR und in der Bundesrepublik (1948-1972); in: Hahn, Hans Henning/ Hein-Kircher, Heidi/ Kochanowska-Nieborak, Anna (Wydawca): Erinnerungskultur und Versöhnungskitsch, Marburg 2008, str. 201-219.
Ruchniewicz, Krzysztof: Próba zbliżenia NRD-Polska pod koniec lat czterdziestych i na początku pięćdziesiątych, utworzenie i działalność Helmut-von-Gerlach-Gesellschaft; w: Sobótka (2000) 4, str. 527-556.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

           


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl