Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Stare Drzewce - powiat wschowski

vor 1945 Alt Driebitz - Kreis Fraustadt

 

           

Kościół p.w. błogosławionego Szymona z Lipnicy to świątynia z XIV wieku. Wielokrotnie przebudowywana w XVI, XVII i XVIII wieku, służyła przez wiele lat ewangelikom. Największych zmian dokonano w końcu XVII wieku, powiększając kościół w kierunku południowym o charakterystyczną część szachulcową. Salowy, na rzucie prostokąta z kwadratową wieżą od zachodu. Wnętrze posiadające barokowe wyposażenie jest otoczone emporami.

                 

Epitafia ulokowane na ścianach kościoła oraz pozostałość starego pomnika nagrobnego.

        

Cmentarz w otoczeniu kościoła.


W Starych Drzewcach, gdzie swoje dziecięce lata spędził Andreas Gryphius znajduje się jeszcze, klasycystyczny dwór z połowy XIX wieku. Zbudowany zapewne na miejscu znacznie wcześniejszego, murowany, piętrowy, wzniesiony na planie prostokąta. W otoczeniu dworu zabudowania gospodarcze z tego samego okresu oraz park krajobrazowy z pomnikowymi drzewami.

        

Fragment zabudowy gospodarczej dawnego majątku oraz okazały dąb na jego dziedzińcu.


Remiza strażacka.


     

Dworzec kolejowy oraz bocznica kolejowa.


W 1939 roku oddano do użytku w Starych Drzewcach nowy murowany kościół katolicki. Opuszczony i zdewastowany w latach powojennych, ostatecznie został rozebrany pod koniec lat 60 - tych XX wieku. Zdjęcia wyżej to miejsce po kościele na którym obecnie stoi kapliczka.

    

Kościół katolicki oraz organy z niego pochodzące w jednej z miejscowości woj. kujawsko - pomorskiego.

Skan pierwszego zdjęcia udostępniła mi Pani Barbara Stryk. Oryginał pochodzi z prywatnego zbioru Wolfganga Puppe, dawnego mieszkańca Starych Drzewiec.


  

Ten komin to ostatni fragment starej cegielni.


         

Boisko szkolne oraz szkoła czyli miejsce na którym stał budynek widoczny na ostatnim archiwalnym zdjęciu - Grenzlandheim - dom kraju granicznego. W okresie wojny był to dom kuracyjny dla niemieckich matek a pierwotnie majątek Rittergut Nieder Alt Drebitz.

           

Okoliczna zabudowa gospodarcza.


               

Zniszczony basen kąpielowy w Starych Drzewcach.


   

Dawna gospoda przy drodze głównej budynek w miejscowości - obecnie przedszkole.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und Fotos

         

           

            

         


Stare Drzewce Górne - Zespół dworsko-parkowo-folwarczny

Założony w 1. poł. XIX wieku zespół dworsko-parkowo-folwarczny w Starych Drzewcach położony jest w środkowej części wsi. Sam budynek dworu leży w zachodniej części podwórza folwarcznego. Za nim rozciąga się park. Obecnie dwór stanowi własność prywatną.

Wieś Stare Drzewce ma metrykę średniowieczną. Folwark założony został późno, bo dopiero w połowie XIX wieku, z inicjatywy Joanna Gottfrieda Schoena, żyjącego w latach 1770-1831. Wówczas też prawdopodobnie powstał obecny dwór wraz z parkiem. Kolejnym właścicielem majątku została rodzina Zakrzewskich, której obecność w Starych Drzewcach potwierdzają przekazy z lat 80. XIX wieku. Wcześniej pojawia się niepewne nazwisko Duhringa, być może dzierżawcy. W czasie I wojny światowej majątek należał do bliżej nieznanej osoby – niejakiego Maciejewskiego. W okresie przed II wojną zarządcą majątku był Jerzy Nowak, pochodzący ze Śląska. Wobec ubóstwa informacji źródłowych metrykę dworu ustalić trzeba w oparciu o analizę jego architektury. Z oczywistych względów określenie czasu budowy będzie miało charakter przybliżony. Dostrzegalne cechy stylowe klasycyzmu pozwalają datować zabytek na lata około 1820-1830.

Dwór w Starych Drzewcach założony został na planie prostokąta o osi wzdłużnej w linii północ – południe. Rozwinięcie rzutu o prostokątne przyległości nastąpiło najpewniej w drugiej połowie XIX wieku. O późniejszej metryce bocznych aneksów świadczy zarówno brak ich powiązania stylowego z bryłą główną, jak i wyraźna ingerencja w ukształtowane całościowo jego elewacje boczne. Dobudówki powstały zapewne w trakcie prac prowadzonych w folwarku pod koniec XIX wieku. W późniejszym czasie powstał także ganek poprzedzający obecnie fasadę. Przysłania on pierwotną klasycystyczną kompozycję elewacji z zagłębionym, hemisferycznie ukształtowanym portykiem, wspartym na dwóch kolumnach doryckich.

Bryła budynku złożona jest z kilku różnej wielkości członów. Korpus główny, posadowiony na wysokim podpiwniczeniu, jest parterowy z mezaninem (półpiętrem), nakryty dachem czterospadowym. Dachy przybudówki i ganku dwuspadowe, a werandy pulpitowy. Elewacje artykułowano rytmem symetrycznie rozmieszczonych prostokątnych okien, zestawionych w regularnych osiach. Fasada i elewacja ogrodowa ukształtowane jako dziewięcioosiowe z pseudoryzalitami pośrodku o szerokości czterech osi. W ryzalitach umieszczono otwory wejściowe. W fasadzie wgłębione w niszy, flankowane dwiema kolumnami o głowicach doryckich, wejście poprzedzone gankiem, do którego prowadzą proste schody z metalowymi barierkami. W elewacji ogrodowej przed wejściem znajduje się weranda z murowaną barierką, o dachu pulpitowym wspartym na żeliwnych kolumienkach. W poziomie elewację dzielą płaskie gzymsy, nad cokołem i kordonowy – wydzielający półpiętro. Z kolei gzyms wieńczący – płaski w partii lica elewacji, w ryzalitach przechodzi w ząbkowany.

Układ wnętrz rozplanowano jako dwutraktowy z sienią na przestrzał.

Po II wojnie światowej folwark był w posiadaniu PGR, a od 1960 roku POHZ-Osowa Sień. Prowadzone wówczas remonty miały charakter napraw bieżących, dzięki czemu architektura zabytku zachowała się bez szkodliwych przekształceń. Obecnie dwór znajduje się w rękach prywatnych i jest w trakcie remontu. Widocznym tego efektem jest nowe pokrycie dachu.

Małgorzata Szymańska-Dereń
Źródło:
"Zamki, dwory i pałace województwa lubuskiego"


Stare Drzewce - kościół pw. bł. Szymona z Lipnicy
Kościół pw. bł. Szymona z Lipnicy w Starych Drzewcach gm. Szlichtyngowa, pow. wschowskiStare Drzewce, położone niegdyś w województwie leszczyńskim, rozwinęły się przy drodze prowadzącej z Krzepielowa do Wschowy. W centrum wsi, po południowej stronie drogi, zbudowano na niewielkim wzniesieniu kościół, który wraz z cmentarzem rozciągającym się w kierunku południowym oraz figurą Immaculaty przy ścianie wschodniej budowli, tworzy ciekawy zespół kościelny. Od wschodu zespół graniczy z parkiem wschodzącym w skład rozległego zespołu dworsko – parkowo – folwarcznego.

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1300 r., kiedy to wymieniana jest jako Drzewycz. W okresie tym na ziemiach wschowskich osiada ród Kotowiczów, który do 1496 r. jest w posiadaniu wsi. Następnie przechodzą one w ręce Michała Nostitz i we władaniu jego rodziny pozostają przez wiele wieków. W 1846 r., gdy ród Nosticzów emigruje do Drezna, Drzewce stają się własnością rodu Drzewieckich. W XIX w. w miejscowości zostaje wzniesiony dwór. W roku 1881 dochodzi do podziału miejscowości na Stare Drzewce Górne, Stare Drzewce Średnie, Stare Drzewce Dolne i Drzewce Nowe.

Historia kościoła w Drzewcach nie jest jasna. Pierwsze wzmianki o istniejącej tutaj parafii pojawiają się w 1376 r. Kościół wybudowano w XIV lub XV w. W 1596 r. został przejęty przez protestantów. W roku 1599 wzniesiono nową budowlę, która stała się wkrótce tzw. „kościołem ucieczkowym” dla przybywających tu protestantów z rekatolicyzowanych kościołów Śląska. Inne pobliskie „kościoły ucieczkowe” znajdowały się w Trzęsowie, Gawronkach, Orsku, Kębłowie, Wąsoszu, Szlichtingowej i Wygnańczycach. Rozwój nowego wyznania był możliwy dzięki przychylności szlachty. Spowodowało to znaczący napływ ludności. Dlatego też zdecydowano się na rozbudowę kościoła. Prace zakończono w 1738 r., wprowadzając ścianę południową o konstrukcji szkieletowej oraz drugie piętro empor – na jednym z słupów empory zachowała się data wyryta w drewnie oraz inicjały, prawdopodobnie budowniczych – „GK”, „WF”. W 1812 r. Stare Drzewce włączono do parafii w Konradowie. Z 1930 r. pochodzi adnotacja o odnowieniu konstrukcji drewnianej.

Kościół w Starych Drzewcach założony jest na nieregularnym rzucie złożonym z prostokątów nawy, kruchty, wieży, przedsionka oraz trapezu zakrystii. Czytelne jest rozwarstwienie budynku – pierwotnie był to obiekt założony na rzucie prostokąta, salowy, z zakrystią od północy i kwadratową wieżą od zachodu przesuniętą względem osi kościoła. W XVIII w. rozbudowano go w kierunku południowym. Bryłę rozczłonkowano. Korpus nawowy nakryto dachem mansardowym przekrytym blachą. Wieżę zwieńczono baniastym hełmem z latarnią i chorągiewką z datą 1781. Dachy przybudówek zróżnicowano – zastosowano dachy trójspadowe, dwuspadowe, pulpitowe. Elewacje ukształtowano różnorodnie. Elewacja wieżowa, w której zachowano gotyckie uskokowe szkarpy, pozwala na określenie pierwotnej szerokości nawy. Pozostałe elewacje murowane pochodzące z XVI w., posiadają wtórny układ otworów okiennych odpowiadający nowej dyspozycji wnętrza i poziomom okien elewacji osiemnastowiecznych – szkieletowych. Okna w części murowanej umieszczono w pojedynczych głębokich sklepionych wnękach. W części o konstrukcji szkieletowej wprowadzono okna prostokątne.

Salową nawę kościoła przekryto pozornym sklepieniem zwierciadlanym przechodzącym odcinkowo w strop płaski nad emporami. Pierwotnie dwa poziomy empor obiegały całość kościoła. Obecnie zachowany jest jedynie niższy poziom, który został zredukowany do ściany zachodniej i połowy ścian południowej i północnej. We wnętrzu czytelna jest rozbudowa obiektu – wschodnia ściana konstrukcji szkieletowej jest nieco cofnięta w stosunku do ściany starszej. Wyposażenie kościoła pochodzi głównie z epoki baroku. Składa się na nie: pochodzące z XVIII w. ołtarz, chrzcielnica, konfesjonał, ambona datowana na rok 1732 oraz a także szereg epitafiów.

Po wojnie kościół poświęcono 1 września 1946 r. W latach 1950-1970, w ramach działań mających zapobiec przejęciu przez władze państwowe domu parafialnego, Ordynat Gorzowski dążył do utworzenia w miejscowości samodzielnego wikariatu przeznaczonego na dom księży emerytów. Wówczas też mianowano w Starych Drzewcach wikariusza substytuta z uprawnieniami proboszcza. W latach 1955-1956 prowadzono prace we wnętrzu kościoła – zlikwidowano wyższy poziom empor i skrócono ich zasięg. W latach 1986- 1989 pomalowano wnętrza, odnowiono ołtarz i naprawiono tynki zewnętrzne. Wymieniono także dotychczasowe pokrycie dachu z łupka na blachę. Obecnie kościół jest filią parafii w Konradowie.

M.Szymańska-Dereń
Źródło:
Kościoły zrębowe i szkieletowe województwa lubuskiego


Dla zainteresowanych polecam stronę o Starych Drzewcach Błażeja Rajmana:

http://www.drzewce.eu/


Śląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl