Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


Postscriptum

Czas jest czynnikiem, który najbardziej wpływa na stan zachowania zabytków. A tworzą one wraz z dziełami natury nasz krajobraz kulturowy Śląska. Krajobraz, który diametralnie uległ zmianie w ostatnich kilkudziesięciu latach, gdyż przed 1945 rokiem zdecydowana większość obiektów związana z założeniami pałacowo-parkowymi i kościołem ewangelickim była użyteczna, to krótko po tym okresie przerwano wielowiekowe tradycje, stosunki własnościowe i gospodarcze czy związki rodzinne lub emocjonalne. W efekcie tych zmian po wielu zniszczeniach w imieniu prawa i odwetu w latach powojennych nie pozostał po wielu obiektach nawet najmniejszy ślad. Wiele z ocalałych nadal popada w ruinę i tylko nielicznym nowi prywatni właściciele przywracają dawną świetność, bo podstawowym warunkiem trwania zabytku jest jego użytkowanie przez człowieka, oparte na prawie własności. Niech strona ta stanowi taką prezentację, docierającą do wszystkich, by czas nie zatarł pamięci i niech stanowi możliwość porównania dzisiejszego oblicza z kartami przeszłości. Bo może kiedyś będziemy korzystać z dawnych wzorów zarówno w sferze architektury jak i życia społecznego. Dokumentacja fotograficzna współczesna zaprezentowana na stronie jest efektem mojej pracy i przedstawia stan zachowania w latach 2003 - 2015 i zapewne w dużym wymiarze za kilka lat będzie miała wartość archiwalną, biorąc pod uwagę, że dla wielu obiektów będą to trudna lata przetrwania, niestety często w efekcie także zagłady tak jak tylko w okolicach Głogowa zniszczono bezpowrotnie 20 kościołów ewangelickich. W toku licznych poszukiwań zawsze przybywa nowego materiału zarówno fotograficznego jak i opisowego. Strona ta, więc będzie zawsze sukcesywnie uzupełniana jak i powiększana o kolejne miejscowości. Pewne zastrzeżenia może budzić umieszczanie opisów obiektów w miejscowościach znajdujących się tak daleko od Głogowa, że trudno je zaliczyć do okolic tego miasta. Poziom jednak ich zniszczenia lub już ich całkowita nieobecność w wiejskim krajobrazie wymogła potrzebę ich prezentacji. Zbiór starych fotografii i widokówek jest wynikiem moich własnych poszukiwań i tak jak zdjęcia aktualne jest tylko w małym wymiarze względem posiadanego zaprezentowany na stronie. Kolekcja archiwalna tworzona była przez wiele lat, także dzięki udostępnianiu materiałów również opisowych przez wiele osób, stąd szczególne podziękowania dla Wolfganga Schneidera z Frankenbergu, Marka Roberta Górniaka z Lublina, Rafaela Rokaszewicza i Pawła Łachowskiego z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej, Tomasza Adrzejewskiego z Nowej Soli, Henryka Rusewicza z Lubina, Piotra Cholewy z Rudnej, Teresy-Ewy Pruban i Grzegorza Pruban z Zaborowa, Dariusz Sikorskiego z Głogowa, Jacka Zawiślaka z Nowego Miasteczka, Róży Kąsinowskiej z Poznania, Wiesława Żłobińskiego z Góry, Zbigniewa Zajchowskiego z Elbląga, Grzegorza Marka z Łazisk Górnych oraz dla Andreasa von der Recke, Petera von Klitzing, Jona von Briesen, Adalberta Saurmy, Martina Sprungali, Wolfganga von Ballestrem, Valentina von Ballestrem, Christiana von Klobuczynski, Gabriele von Hodenberg (geb.von Niebelschütz), Haralda von Niebelschütz, Christopha von Niebelschütz, Inge Spiegel, Diethlind von Bernuth, Waltraut Rothenbach a także wielu innym, których trudno wszystkich wymienić, a którzy swoimi wskazówkami pomagali gromadzić materiał.

Wszelkie materiały - tekst i fotografie znajdujące się na tej stronie podlegają prawu autorskiemu. Artykuły są własnością prawowitych właścicieli, a jeżeli nie zostało to zaznaczone, są własnością tego serwisu. Wszelkie powielanie i drukowanie bez mojej zgody jest zabronione.

Tomasz Mietlicki    Głogów

   

Postscriptum

Zeit ist ein wichtiger Faktor, besonders im Hinblick auf den Zustand von Denkmälern. Zusammen mit den Schöpfungen der Natur gestalten diese das kulturelle Landschaftsbild Schlesiens. Ein Landschaftsbild, das im Laufe der letzten Jahrzehnte erhebliche Veränderungen erfahren hat, die in einem geradezu diametralen Unterschied zu der Zeit vor 1945 stehen, als noch die Schlösser, Parkanlagen und evangelischen Kirchen von ihren ursprünglichen Eigentümern genutzt wurden. Kurz nach 1945 endeten also nicht nur die jahrhundertealten Traditionen, sondern auch die damit verbundenen Besitzverhältnisse, sowie familiären und emotionalen Bindungen. Als Folge dieser Veränderungen, die in den Nachkriegsjahren oft mit der Zerstörung der Denkmäler im Namen von Recht und Vergeltung einhergingen, verschwanden viele der Objekte fast spurlos aus dem Landschaftsbild. Diejenigen Denkmäler, die diese Zeit überstanden haben, verfallen zum großen Teil weiterhin als Ruinen und nur in einigen wenigen Fällen kann der alte Glanz mit Hilfe der neuen (privaten) Eigentümer wiederhergestellt werden. Hier zeigt sich auch, dass eine Nutzung der Objekte durch den Menschen auf der Basis des Eigentums am Denkmal eine grundlegende Bedingung für das Fortbestehen des Objektes selbst darstellt. Diese Webseite ist eine Dokumentation, die jedem Interessierten zugänglich sein wird, damit die fortschreitende Zeit die Erinnerung nicht gänzlich tilgt. Hiermit soll die Möglichkeit geschaffen werden, die heutige Situation mit der „Landkarte der Vergangenheit“ zu vergleichen. Vielleicht werden wir ja irgendwann einmal von diesen Dokumenten profitieren können, sowohl im architektonischen wie auch gesellschaftlichen Bereich. Die auf dieser Webseite präsentierten Fotos sind das Ergebnis meiner Arbeit und dokumentieren den Zustand der Objekte über die Jahre 2003 bis 2008. Bedenkt man, dass die kommenden Jahre für einige der Denkmäler bezüglich ihres Zustands problematisch sein werden, so dürfte diese hier vorliegende Dokumentation wohl schon bald von einem gewissen archivarischen Wert sein. Bedauerlicherweise sind in der Gegend von Glogau 20 Kirchen unwiederbringlich zerstört worden. Da im Verlauf zukünftiger Nachforschungen sicherlich weiteres Material, somit auch Fotos, hinzukommen werden, wird diese Seite weitere Vervollständigungen und Erweiterungen erfahren. Neue Ortschaften werden damit ebenfalls in die Liste aufgenommen. Hierbei mag die Aufnahme von Ortschaften, die so weit von Glogau selbst entfernt sind, dass man sie in geographischer Hinsicht eigentlich nicht mehr zur Umgebung Glogaus zählen kann, gewisse Vorbehalte wecken. Diesbezüglich sollte jedoch beachtet werden, dass der Grad der Zerstörung der dort befindlichen Denkmäler, oder gar die Tatsache, dass sie mittlerweile vollständig aus dem örtlichen Landschaftsbild verschwunden sind, eine Dokumentation dennoch rechtfertigen. Die hier vorliegende Sammlung von alten Fotografien und Ansichtskarten ist das Resultat meiner eigenen Nachforschungen und repräsentiert, wie die aktuellen Fotos auch, einen verhältnismäßig kleinen Teil des sich in meinem Besitz befindlichen Materials. Diese Kollektion entstand über viele Jahre hinweg. Ermöglicht wurde dies vor allem auch von den vielen Personen, die ihr Material und ihre Beschreibungen für meine Nachforschungen zur Verfügung gestellt haben. Aus diesem Grund möchte ich mich besonders bei folgenden Leuten für ihre Hilfe bedanken: Wolfgang Schneider aus Frankenberg, Marek Robert Górniak aus Lublin, Rafael Rokaszewicz und Paweł Łachowski von „Towarzystwo Ziemi Głogowskiej“ (Gesellschaft der Glogauer Territorien), Tomasz Andrzejewski aus Nowa Sól, Henryk Rusewicz aus Lubin, Piotr Cholewa aus Rudna, Teresa-Ewa Pruban und Grzegorz Pruban aus Zaborów, Dariusz Sikorski aus Glogau, Jacek Zawiślak aus Nowe Miasteczko, Róża Kąsinowska aus Poznań, Wiesław Żłobiński aus Góra, Zbigniew Zajchowski aus Elbląg, Grzegorz Marek aus Łaziska Górne und für Andreas von der Recke, Peter von Klitzing, Jon von Briesen, Adalbert Saurma, Martin Sprungala, Wolfgang Ballestrem, Valentin Ballestrem, Christian von Klobuczynski, Gabriele von Hodenberg ( geb.von Niebelschütz ) und Harald von Niebelschütz, Christoph von Niebelschütz, Inge Spiegel, Diethlind von Bernuth. Mein Dank gilt natürlich auch vielen anderen, die hier aus Platzgründen nicht mehr aufgelistet werden können, die aber dennoch mit wertvollen Hinweisen und Ratschlägen bei der Materialsammlung behilflich waren.

Besonders herzlich bedanken möchte ich mich bei meiner Ehefrau Iwona für ihre immense Geduld und ihr Verständnis und möchte gleichzeitig sie, wie auch meine beiden Kinder, um Verzeihung bitten für meine ständige Abwesenheit zu Hause – ohne diese Mühen und Entbehrungen wäre diese Seite jedoch nicht möglich gewesen.

Diese Internetpräsenz wird also, wie bereits weiter oben erwähnt, in der nächsten Zeit allmählich ergänzt werden, wobei zu den bereits aufgeführten Ortsbeschreibungen neue hinzukommen werden.

Tomasz Mietlicki    Glogau

(Übersetzung: Andreas Orschulok)


Tomasz  Mietlicki    e-mail    itkkm@o2.pl