Dolny Śląsk - dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach

Niederschlesien - die Erbschaft der Vergangenheit in Denkmälern verewigt

Lower Silesia - inheritance of the past in remains


 

Gawrony Duże - powiat lubiński

vor 1945 Gross Gaffron - Kreis Lüben

 

               

Widok na miejscowość oraz figura w jej centrum.


                       

                   

Ostatnie zabudowanie przedwojennego majątku (mały budynek mieszkalny) oraz okoliczny teren. Ostatnim właścicielem sprzed 1945 roku od 1.4.1937 był był Josef Veltjens, as lotnictwa myśliwskiego z czasów I wojny światowej.


 

Archiwalne widokówki i zdjęcia

Historische Ansichtskarten und FotosGawrony

1.1. Dawne nazwy wsi.

Gaffarum – 1499 r., Gaffarn – 1511 r., Gafern – 1550 r., Gaffron – 1555 r., Groß Gabern – 1670 r., Groß Gafren – 1679 r., Groß Gaffron- 1687/88 r., Gafffron i Groß Gaffron – 1787 r., 1818 r., 1830 r. i 1845 r., oraz później – do 1945 r. Odtad – Gawrony oraz oboczności: Duży Gawronów, Gawron.

1.2. Etymologia nazwy wsi.

U Rosponda mamy do czynienia z interpretacją dwojaką: 1). Nazwa topograficzna od wyrazu gawron, 2). Nazwa rodzajowa od nazwiska Gawron. U Damrotha wywiedziona jest od nazwy ptaka; potem nastąpiło fonetyczne zniemczenie pierwotne słowiańskiej nazwy.

1.3. Historia wsi i dóbr.

Wieś zapewne o średniowiecznej proweniencji (istniały tu dobra rycerskie). Właściciele dóbr znani począwszy od początku XVII w. Pierwszym z nich był von Niebelschütz, który jako wyznawca protestantyzmu uzyskał od cesarza Rudolfa II, gorliwego zwolennika nowej wiary, pozwolenie na budowę w Gawronach reformowanej kaplicy (chodzi zapewne o Gawronki, nazwa ta sama). Po jego śmierci dobra przeszły w ręce przedstawiciela rodu von Canitz z Krzydłowic, następnie majora von Spiegel Gersdorfa, który sprzedał je von Rothenburgowi. Po śmierci tegoż przejęła majątek jego córka, po mężu von Roth, a następnie odziedziczyła córka tejże, zamężna z von Wiese. Członkowie rodziny von Wiese byli właścicielami Gawronów z pewnością do 1878 r.( wymienia ich Zimmermann), a być może dłużej. Do dóbr należał wówczas folwark Radaków (Jüderei). W 1830 r. właścicielem majątku był von Schönaich, zaś w 1876 r. baron von den Reck, który sprzedał do w 1833 r. Emilowi von Kramsta. W rękach tej rodziny pozostał do 1906 r., z tym że w 1891 r. przejęła go w międzyczasie po mężu wdowa Paulina von Kramsta. W 1906 r. nabył dobra Max von Bethusy – Huc, zaś około 1917 r. przeszły w ręce Siegfrieda Brauchitscha, który władał nimi do swej śmierci. W 1921 r. właścicielka była Helena von Frankenberg - Lüttwitz; za jej czasów włączono do dóbr folwark Bytków, zaś część ziemi (40 ha) przekazano w dzierżawę M. Halle z Brodowi. Majątki w Gawronach Wielskich, Małych i Bytkowie znalazły się w tych samych rękach i były ściśle powiązane gospodarczo. W 1937 r. wszystkie figurują w spisach jako połączone i znajdują się w gestii Śląskiego Towarzystwa Ziemskiego.

1.4. Układ przestrzenny wsi.

Gawrony są dość dużą wsią o układzie ulicówki z zabudowa wiejską pogrupowana w czworoboki poszczególnych gospodarstw. W rozwidleniu dróg w kierunku Gwizdanowa znajdował się niegdyś folwark obecnie nieistniejący. Od strony północnej wzdłuż granicy działek wykształciła się z czasem alternatywna dla głównej drogi wiejska z rzędową zabudową od południa.

Przewiduje się strefę ochrony „K” dla całej wsi, której granice pokrywałyby się z granicami zewnętrznymi działek.

1.5. tabelaryczne zestawienie danych statystycznych.

Gmina Wiejska

Dobra

Instytucje publiczne i przemysł

Rok

Areał

Domy

Ludność

Areał

Ludność

 

1787

 

 

290

 

 

szkoła ewangelicka

1830

 

44

404

 

 

gorzelnia i browar, młyn wodny

1845

 

58

433

 

 

cegielnia

1876

 

 

 

*327

**385

 

 

1886

*364

**64

*32

**19

*187

**125

*326

**386

*22

**145

 

1894

 

*37

**20

*183

**95

*327

**392

*6

**144

 

1908

483

64

311

968

132

oświetlenie elektryczne

1912

 

 

 

 

 

płatkarnia ziemniaków

1926

68

 

322

975

 

 

1930

 

 

 

958

 

kuźnia i warsztat kołodziejski

1939

 

 

491

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*-  dane dla Gawronów Wielkich
**- dane dla Gawronów Małych
2. Strefy ochrony konserwatorskiej oraz wykaz elementów objętych ochrona konserwatorską.
2.1. Strefy ochrony konserwatorskiej
Wyznaczono strefę „K” ochrony krajobrazu dla siedliska wsi
2.2. Wykaz zabytków architektury i budownictwa
Zabudowa wsi
1. Dom mieszkalny nr 2
2. Dom mieszkalny nr 16
3. Dom mieszkalny nr 24
4. Dom mieszkalny nr 28
2.3 Stanowiska archeologiczne
Obszar AZP numer 70 – 22

216. ślad osadnictwa chronologia: wczesna epoka brązu
osada kultury Przeworskiem chronologia: okres wpływów rzymskich
osada chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
217. osada kultury Przeworskiem
osada chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
218. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
osada chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
219. ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
220. ślad osadnictwa chronologia: epoka kamienia
śl;ad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
221. ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
222. ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
223. ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
Obszar AZP numer 70 – 21
224. ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
225. cmentarzysko kultury łużyckiej chronologia epoka brązu – okres halsztacki
226. osada chronologia: późne średniowiecze
227. ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
228. osada kultury łużyckiej chronologia: II-V okres epoki brązu/ okres halsztacki
229. osada chronologia: wczesne średniowiecze faza D
osada chronologia: późne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: nowożytna
230. ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
231. ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
232. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
osada kultury Przeworskiem
ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia : późne średniowiecze
233. osada chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
234. ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
235. punkt osadniczy chronologia: nieokreślona
236. ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
osada chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
237. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
238. ślad osadnictwa kultury Przeworskiem
ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
punkt osadniczy chronologia: późne średniowiecze
239. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
ślad osadnictwa kultury Przeworskiem
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
240. ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
241. ślad osadnictwa kultury Przeworskiem
242. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
osada kultury Przeworskiem
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
243. ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
244. punkt osadniczy kultury łużyckiej
ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
245. ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
246. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
247. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
248. ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
249. punkt osadniczy kultury Przeworskiem
ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa: późne średniowiecze
250. ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
251. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
252. osada kultury Przeworskiem
ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: nieokreślona
253. ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
254. osada kultury łużyckiej
osada kultury Przeworskiem
osada chronologia: późne średniowiecze
255. ślad osadnictwa kultury Przeworskiem
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
256. ślad osadnictwa kultury łużyckiej
osada kultury Przeworskiem
ślad osadnictwa chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
257. ślad osadnictwa chronologia:
258. ślad osadnictwa chronologia: pradzieje
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
259. osada kultury łużyckiej
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
260. osada chronologia: wczesne średniowiecze
261. osada chronologia: wczesne średniowiecze
ślad osadnictwa chronologia: późne średniowiecze
262. ślad osadnictwa kultury Przeworskiem

Źródło - http://www.rudna.pl


Patrz także - Gawronki (Gawrony Małe) - powiat lubiński vor 1945 Klein Gaffron - Kreis Lüben

Link - http://www.glogow.pl/okolice/podstrony/lubinski/gawronymale.htmŚląsk - Dolny Śląsk - Schlesien - Niederschlesien - Silesia - Zabytki Dolnego Śląska

Będę wdzięczny za wszelkie informacje o historii miejscowości, ciekawych miejscach oraz za skany archiwalnych widokówek lub zdjęć.

Wenn Sie weitere Bilder oder Ortsbeschreibungen zu dem oben gezeigten Ort haben sollten, wäre ich Ihnen über eine Kopie oder einen Scan sehr dankbar.

Tomasz  Mietlicki    e-mail  -  itkkm@o2.pl