Regulamin Głogowskiej Nagrody Historycznej

„Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu”

 


1. Głogowska Nagroda Historyczna – „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu” (zwana dalej GNH „Złoty Bilet Wehikułu”) jest przyznawana przez internetowy „Wehikuł czasu” w Głogowie we współpracy z Towarzystwem Ziemi Głogowskiej i miejscowymi mediami w celu popularyzacji przeszłości Ziemi Głogowskiej, honorowania oraz promocji twórców, organizatorów i autorów wydarzeń i publikacji dotyczących historii miasta i regionu.

2. Do GNH „Złoty Bilet Wehikułu” kwalifikowane są wydarzenia, spektakle, publikacje i inne projekty dotyczące upowszechniania wiedzy o przeszłości Ziemi Głogowskiej, a mające miejsce w roku kalendarzowym poprzedzającym przyznanie. Nagrodę może otrzymać również osoba zaangażowana w wyżej określone przedsięwzięcia, a zgłoszona do udziału w plebiscycie.

3. Listę propozycji (nie więcej jak 5) do GNH „Złoty Bilet” przedstawia „Wehikuł czasu”, na wniosek członków Kapituły, do których zwróci się z prośbą o dokonanie zgłoszenia.  Wybrane propozycje zostaną ogłoszone przez „Wehikuł czasu” na portalu internetowym TZG, portalach społecznościowych i w głogowskich mediach.

Kapitułę tworzą zaproszeni przez organizatora członkowie - organizatorzy przedsięwzięć, moderatorzy forów internetowych, dziennikarze, historycy, nauczyciele, laureaci poprzednich edycji.

4. GNH „Złoty Bilet” przyznają Czytelnicy w głosowaniu drogą elektroniczną poprzez wysyłanie maili na adres wehikulczasuglogow@interia.pl w terminie każdorazowo określonym, w okresie nie krótszym jak 14 dni.

5. Głogowska Nagroda Historyczna – „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu” ma charakter honorowy i jest wręczana w postaci okolicznościowego dyplomu w trakcie spotkania miłośników historii. W przypadku deklaracji Sponsora lub Patrona dyplom może zostać uzupełniony o element wymierny (np. statuetka, nagroda rzeczowa czy finansowa).

6. Organizator dopuszcza zmiany w niniejszym regulaminie tylko przed rozpoczęciem kolejnej edycji.

 

Głogów 15.02.2015 r.

 


 

Złoty Bilet „Wehikułu Czasu”  

Złoty Bilet przyznawany jest jednoosobowo przez  moderatora Wehikułu przyjaciołom, współpracownikom i wszystkim życzliwym, którzy z zaangażowaniem uczestniczą we różnych formach działalności Wehikułu, propagują przeszłość Głogowa w niekonwencjonalny sposób, pozbawiony biurokratycznych cech i zależności.

 

Przyznane Bilety w 2013 r.

Rafael Rokaszewicz za organizatorskie i polityczne talenty łączące się z pasjami historyka, eksploratora i regionalisty; w podziękowaniu za działania na rzecz codziennego funkcjonowania Wehikułu. nr 1

Ewa Bogusz, za udostępnianie wiedzy rodzinnej, odkrywanie tajemnic domu i głogowskiego dzieciństwa  nr 2

Ireneusz Dominiak, za pasję i emocje przekazywane wraz z wiedzą w trakcie wędrowania ścieżkami nowego i starego Głogowa, za ciekawostki w mundurze saperskim dla Wehikułu  nr 3

Alicja Męczyńska, za skuteczne próby integracji środowiska maniaków przeszłości, bezkompromisowość w walce o normalność oglądania historii lokalnej, bezpretensjonalny uśmiech i życzliwość dla świata nr 4

Łukasz Jedynak Yedyny, za poszukiwanie materialnych aspektów przeszłości Głogowa i Glogau, niekonwencjonalny język i próby edytorskie. Za szczególną pomoc w edycji Wehikułu czasu nr 5

Artur Pacyga - Sława, za aktywność regionalistyczną, popularyzowanie przeszłości Ziemi Głogowskiej, przecieranie Wehikułowych szlaków  w Sławie nr 6

Antoni Bok, Zasłużony dla Głogowa bardzo: za głogowskość wcieloną, artystyczny zawrót głowy, pomysłowość, konceptualność, rzetelność w roztargnieniu i dociekliwość w redakcji niezliczonych wydawnictw na ziemi głogowskiej; za życzliwość i podrzutki do Wehikułu czasu nr 7

Marta Małkus ze Wschowy, za działania na rzecz naukowego badania historii lokalnego pogranicza – politycznego, religijnego, narodowościowego, za wkład we wschowskie akcenty w Wehikule czasu nr 8

Jerzy Dymytryszyn i Karol Seidel, w kategorii działań profesjonalistów - za cotygodniowe przybliżanie i odkrywanie przeszłości Głogowa na łamach „Głosu Głogowa” nr 9.

 

Przyznane Bilety w 2014 r.

Marek Robert Górniak z Lublina, za cierpliwe, sumienne i drobiazgowe opracowywanie oraz uporczywe inspirowanie pamiętnikarstwa głogowskiego; życzliwość wobec Wehikułu czasu i jego potrzeb, nr 10

Elżbieta Maćkowska z Góry, za zapał i entuzjazm w gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu dorobku materialnego przedwojennych i powojennych mieszkańców Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem Góry i okolic, za życzliwość i pomoc Wehikułowi czasu, nr 11

Zbigniew Mazurek, pierwszy historyk głogowskiego garnizonu, bezinteresownie zaangażowany w działania na rzecz upowszechniania przeszłości dalekiej i bliskiej, z życzeniami dalszej współpracy z Wehikułem czasu,  nr 12

Tomasz Mietlicki, za systematycznie pracowite od lat prowadzenie portalu  Dolny Śląsk – dziedzictwo przeszłości utrwalone w zabytkach, fotograficzne dokumentowanie stanu zachowania zabytków w tej swoistej kronice dla przyszłości, za życzliwość i pomoc Wehikułowi czasu. nr 13

Jacek Zieliński, w roku 80 urodzin za skuteczne i symboliczne przewodzenie głogowskim stowarzyszeniom dla przeszłości, osobiste zaangażowanie w przedsięwzięcia na rzecz upowszechniania wiedzy o historii, za życzliwość i pomoc Wehikułowi czasu. nr 14

 

         Głogowska Nagroda Historyczna  Złoty Bilet Czytelników „Wehikułu Czasu” przyznawana jest w drodze plebiscytu czytelników Wehikułu czasu wybierających spośród kandydatur zgłoszonych przez Kapitułę.

I Głogowska Nagroda Historyczna  za rok  2012.

Złoty Bilet Czytelników „Wehikułu Czasu”

 

Nominowani przez Kapitułę:

1. Wydarzenie: Zima w Twierdzy + Lato w Twierdzy

2. Wydarzenie: Napoleon w Głogowie, 8 maja 2012 r.

3. Wydarzenie: „Wystawa „Głogów Jagielloński” w Muzeum Archeologiczno-Historycznym

4. Antoni Bok, za nową koncepcję zagospodarowania budynku Teatru Miejskiego

5. Ireneusz Dominiak, za pasję przewodnicką

6. Adam Kostromski, pochodzący z Głogowa londyńczyk, pasjonat historii, za inspirację programu „Błotni ludzie” w HISTORY CHANNEL emitowanego 27 marca 2012 r.

 

Nagroda dla:

Zima i Lato w twierdzy 2012

Wręczona 25.04.2013 r.

Wyróżnienie odebrali przedstawiciele organizatorów – Stefan Górawski z Klubu Batalionowego i Marek Woźniak ze Stowarzyszenia Miłośników Głogowskich Fortyfikacji „Twierdza Głogów”.

  

II Głogowska Nagroda Historyczna „Złoty Bilet Czytelników Wehikułu Czasu 2013”

 

Nominowani przez Kapitułę:

1. Ireneusz Dominiak - za pasję i systematyczność w cyklu prelekcji w Klubie Batalionowym, pt. „Głogów jakiego nie znamy".

2. Konferencja Regionalistów „Małe Ojczyzny na styku regionów (Towarzystwo Ziemi Głogowskiej).

3. Alicja Męczyńska – moderator GFH, za inicjatywę uporządkowania i eksponowania nagrobków z głogowskich dawnych cmentarzy zachowanych na Ostrowie Tumskim.

4. Publikacja - Franz D. Lucas i Margaret Heitmann, Żydzi głogowscy. Dzieje i kultura, Głogów 2013. (Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa)

5. Odsłonięcie na terenie dawnej Cukrowni Głogów, tablicy upamiętniającej działalność podziemia antykomunistycznego w Głogowie w latach 1945-1949. (Fundacja Bolesława Chrobrego).

6. Udostępnienie reliktów głogowskich Sukiennic - najstarszego odkrytego i stosunkowo dobrze zachowanego obiektu świeckiego w Głogowie. (Urząd Miejski)

 

 

Nagroda dla

Ireneusz Dominiak

- za pasję i systematyczność w cyklu prelekcji w Klubie Batalionowym, pt. „Głogów jakiego nie znamy".

 

Wręczona: 26.09.2014 r.

      Wykonanie: ŁUKASZ JEDYNAK FOTOGRAFIKA